Wijzigingsregeling Unieke kansen regeling en Uitvoeringsregeling EOS

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-12-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2005, nr. WJZ 5722979, houdende wijziging van de Unieke kansen regeling en van de Uitvoeringsregeling EOS: demo in verband met openstellen van deze regelingen voor ondernemingen in de landbouwsector

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, vierde en achtste lid, 3, vijfde lid, 6, 7 en 22 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de uitvoeringsregeling EOS: demo, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt, en loopt tot en met 19 januari 2006, 17.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 6 van het besluit , ontvangen in de in het eerste lid genoemde periode, wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking op met ingang van de tweede dag na de publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Team Financiering Energie Innovatie, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht.

Den Haag, 8 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina