Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperioden 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-12-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2005, nr. WJZ 5723792, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds en tenderperioden voor het jaar 2006

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verlenen van subsidies op grond van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie bedraagt € 7.000.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2006 verstrekken van geldleningen op grond van de Regeling seed capital technostarters, met betrekking tot aanvragen, ontvangen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2006, bedraagt € 23.000.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid bedraagt € 17.400.000,–.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verstrekken van subsidies op grond van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen wordt vastgesteld op € 20.600.000,–.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op € 13.000.000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2006 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina