Regeling indexering kinderopvang 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2005/95893, houdende indexering van de maximum uurprijs kinderopvang (Regeling indexering kinderopvang 2006)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, zesde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Indexering maximum uurprijs

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De maximum uurprijs voor dagopvang en gastouderopvang, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang bedraagt in 2006: € 5,72.

  • 2 De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang bedraagt in 2006: € 6,03.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering kinderopvang 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina