Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 20-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 8 december 2005, nr. DDS 5389476, tot het geven van voorschriften voor de verstrekking van informatie over de inburgering van nieuwkomers en tot vaststelling van een controleprotocol (Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005)

Artikel 2

De formulieren, bedoeld in artikel 1, dienen te zijn gewaarmerkt door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en vergezeld te gaan van een verklaring van bovengenoemde accountant met betrekking tot de juistheid van de gegevens.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Bijlage 2. Controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid, dan wel de verklaring omtrent de getrouwheid

1. Inleiding

Ingevolge artikel 4, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid verstrekt de gemeente gegevens aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie met betrekking tot het aantal nieuwkomers waarvoor in het jaar 2005 door de gemeente beschikkingen omtrent een inburgeringsprogramma zijn afgegeven en het aantal verklaringen omtrent afgelegde toetsen (de telgegevens 2005). CFI ontvangt en verwerkt namens de Minister de telgegevens.

Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid, respectievelijk de verklaring omtrent de getrouwheid (de accountantsverklaring) is het uitgangspunt voor de accountant bij het controleren van de telgegevens 2005. Van de accountant wordt verwacht dat hij met een grote mate van nauwkeurigheid het onderzoek uitvoert naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de door de gemeente verstrekte telgegevens 2005.

De controle dient zich primair te richten op de nieuwkomersadministratie bij de gemeente en op de bij de gemeente beschikbare (originele) documenten. Onderzoek bij de betrokken uitvoeringsinstellingen of andere instanties wordt in beginsel niet nodig geacht. Er wordt van uitgegaan dat de gemeente haar administratie deugdelijk heeft ingericht en werkende afspraken heeft gemaakt met de uitvoeringsinstelling(en) en de nieuwkomer(s). Mocht dergelijk onderzoek wel nodig worden geoordeeld dan is dat volledig de verantwoordelijkheid van de gemeente en de controlerende accountant. Aan de gemeente wordt geadviseerd om met de uitvoeringsinstelling overeen te komen dat bij gerezen twijfels over de juistheid van door die instelling verstrekte gegevens de gemeente het recht heeft nader onderzoek in te laten stellen door de accountant die daartoe door de gemeente is aangewezen.

Alle bevindingen legt de accountant vast in een controledossier. Bij een volgende controle kan dan worden nagegaan of de gemeente afdoende maatregelen ter verbetering heeft getroffen. In het controledossier neemt de accountant een risico-analyse op. De accountant richt zijn controledossier zodanig in dat een efficiënte en effectieve review door of namens de auditdienst van het Ministerie van Justitie kan worden uitgevoerd.

Het protocol bevat twee bijlagen. Bijlage A betreft een model voor de verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid, respectievelijk de verklaring omtrent de getrouwheid, die moet worden afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bijlage B betreft een model wijziging telgegevens 2005 bij voornoemde verklaring.

2. Normen voor de accountantscontrole

De controlenormen met betrekking tot de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de in het telformulier opgenomen telgegevens met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers 2005 zijn:

 • de geldende regelgeving met bijbehorende toelichtingen (zie onder 3);

 • de aanwijzingen in dit controleprotocol (zie onder 4 en 5);

 • de aandachtspunten (zie onder 6);

 • algemeen aanvaarde controlenormen.

Van de accountant wordt verwacht dat afwijkingen met betrekking tot bovenstaande punten worden gemeld in het accountantsrapport en, indien nodig, in de accountantsverklaring.

4. Oordeel van de accountant/tolerantiegrenzen

De accountantsverklaring houdt een oordeel in over de vraag of de door de gemeente verstrekte telgegevens 2005 voldoen aan de gestelde eisen van getrouwheid en rechtmatigheid. Hierop zijn bepaalde toleranties van toepassing. De accountant moet de controle zo inrichten dat hij met een zekerheid van 95% de uitspraak kan doen dat de opgave van de telgegevens 2005 niet meer dan 1% afwijkt van de werkelijkheid.

De toleranties zijn gebaseerd op percentages op grond van de richtlijnen van het Interdepartementaal Overleg Auditdiensten.

 

Goedkeuring

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeuring

Fouten

≤ 1%

> 1% < 3%

 

≥ 3%

Onzekerheden

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

 

Het model van een goedkeurende accountantsverklaring is als bijlage A bij dit controleprotocol opgenomen. Het accountantsoordeel heeft betrekking op de vaststelling van de telgegevens 2005. In het geval dat een niet-goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven, moet worden aangesloten bij de teksten die daarvoor zijn gegeven in hoofdstuk 1 van de ‘Richtlijnen Accountantscontrole’ (deel Voorbeeldteksten), uitgegeven door het Koninklijk NIVRA.

Indien één of beide goedkeuringstolerantie(s) worden overschreden, zal door de accountant geen goedkeurende accountantsverklaring, maar een verklaring met beperking, een verklaring met een oordeelonthouding dan wel een afkeurende verklaring worden verstrekt.

De accountant rapporteert over de uitkomst van zijn controle door middel van de accountantsverklaring en zendt het rapport rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders. In alle gevallen (dus ook bij goedkeuring) dient het accountantsrapport te worden gezonden naar CFI.

De accountant vermeldt in de aanhef van zijn verklaring duidelijk zichtbaar de aard van zijn oordeel.

5. Onjuistheden corrigeren

De telgegevens 2005 worden door de gemeente vermeld op door CFI ter beschikking gestelde originele formulieren, waarna zij door de accountant gecontroleerd worden. Indien door de gemeente, dan wel de accountant wordt geconstateerd dat op het formulier een foutieve opgave is gedaan, dienen de geconstateerde fouten te worden gecorrigeerd op het originele formulier. Het formulier dient door de accountant te worden gewaarmerkt en bij de accountantsverklaring gevoegd te worden. Opdat CFI kan vaststellen dat de wijzigingen niet na de accountantscontrole zijn aangebracht, is het van het grootste belang dat de accountant van de wijzigingen op het originele formulier apart melding maakt in zijn accountantsverklaring. Hiervoor is een model opgesteld dat bij de accountantsverklaring moet worden gevoegd en gewaarmerkt moet worden (bijlage B, wijziging telgegevens bij de accountantsverklaring rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2005).

Indien de accountant onjuistheden constateert in de opgave van de gemeente is het de bedoeling dat de accountant die onjuistheden door de gemeente laat corrigeren zodat hij in zijn accountantsverklaring kan oordelen dat de gegevens, welke op het telformulier staan vermeld, juist zijn. De accountant moet de telgegevens waarmerken.

6. Aandachtspunten voor de controle van de telgegevens

Stel vast dat de opgave van de telgegevens ziet op beschikkingen en verklaringen, welke zijn afgegeven ten behoeve van nieuwkomers in de zin van artikel 1 van de WIN.

 • De definitie van nieuwkomer is opgenomen in artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de WIN. Sedert 1 april 2001 is die definitie gewijzigd ten gevolge van de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000. Daarmee is de doelgroep van de WIN uitgebreid met degenen die voorheen in het bezit waren van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (v.v.t.v.). Degenen die op 1 april 2001 in het bezit waren van een geldig v.v.t.v.-document hebben met ingang van deze datum een nieuw vreemdelingendocument gekregen, doorgaans een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

 • Onderdanen van landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de definitie van nieuwkomer.

Stel de juistheid vast van het in de opgave opgenomen aantal beschikkingen omtrent een inburgeringsprogramma (kolom 1 en 2).

De in de opgave verwerkte beschikkingen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • afschriften van de beschikkingen zijn bij de gemeente aanwezig;

 • de beschikkingen zijn in 2005 afgegeven, de datum van de beschikking is hierbij bepalend;

 • de beschikkingen zijn afgegeven aan nieuwkomers in de zin van de WIN.

  Stel de juistheid vast van het in de opgave opgenomen aantal verklaringen (kolom 3).

  De in de opgave verwerkte verklaringen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • afschriften van de verklaringen zijn bij de gemeente aanwezig;

 • de verklaringen zijn in 2005 afgegeven, de datum van verklaringen is hierbij bepalend;

 • de beschikkingen zijn afgegeven aan nieuwkomers in de zin van de WIN;

 • op de verklaringen zijn de resultaten van de toets als bedoeld in artikel 7.4.13 van de Wet educatie en beroepsonderwijs vermeld.

Voornoemde aandachtspunten dienen te worden meegewogen bij het opstellen van de accountantsverklaring.

Bijlage A bij het controleprotocol inburgering nieuwkomers 2005

Accountantsverklaring

Naam Gemeente/Samenwerkingsverband ....................... Code .....................................................

Afgegeven ten behoeve van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave van de telgegevens inburgering nieuwkomers 2005 gecontroleerd. Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente/het samenwerkingsverband ...........................

Het is onze verantwoordelijkheid om met inachtneming van het geldende controleprotocol een accountantsverklaring inzake deze opgaven te verstrekken.

Werkzaamheden

Bij onze controle hebben wij nagegaan of de telgegevens inburgering nieuwkomers 2005 een juiste weergave zijn van de werkelijke aantallen nieuwkomers, de door hen behaalde resultaten en de overige gevraagde gegevens.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten en overeenkomstig het door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie vastgestelde controleprotocol. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden opgezet en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de vermelde telgegevens in het telformulier geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Voorts hebben wij in onze controle de aanwijzingen betrokken die genoemd zijn in het geldende controleprotocol.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van de informatie ter onderbouwing van de in de verantwoording opgenomen gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel (goedkeuring)

Wij zijn van oordeel dat de opgave van de telgegevens 2005 en in het door ons gewaarmerkte telformulier een juiste weergave is.

Voor onze bevindingen in het kader van de uitgevoerde controle, verwijzen wij naar het bijgevoegde Accountantsrapport.

Oordeel (afkeuring)

Wij zijn van oordeel dat de opgave van de telgegevens 2005 zodanige onjuistheden bevat, dat deze moet worden afgekeurd. Omtrent de redenen van deze afkeuring verwijzen wij naar het bijgevoegde Accountantsrapport.

Oordeel (beperking)

Wij zijn van oordeel dat de opgave van de telgegevens 2005 zodanige onjuistheden/onzekerheden bevat, dat deze opgave op een aantal onderdelen niet kan worden goedgekeurd. Omtrent de redenen van deze beperking verwijzen wij naar het bijgevoegde Accountantsrapport.

Oordeel (oordeelonthouding)

Wij van oordeel dat de opgave van de telgegevens 2005 zodanige onzekerheden bevat dat geen oordeel over de juistheid van deze opgave mogelijk is. Omtrent de redenen van deze oordeelonthouding verwijzen wij naar het bijgevoegde Accountantsrapport.

Bijlagen

Bij deze accountantsverklaring zijn naast de telformulierenset andere bijlagen gevoegd:

 • O nee

 • O ja, de bijlage wijziging telgegevens bij de accountantsverklaring inburgering nieuwkomers 2005

 • O ja, overige bijlagen

 • O totaal aantal bijlagen

Plaats ......................................................

Datum .....................................................

Ondertekening ........................................

Bijlage B bij het controleprotocol inburgering nieuwkomers 2005

Naam Gemeente/Samenwerkingsverband ..........................

Code ........................................................

Wijziging telgegevens bij de accountantsverklaring inburgering nieuwkomers 2005

De oorspronkelijke opgave van de telgegevens 2005 op het telformulier (55369–2) is als volgt gewijzigd:

 

Was:

Wordt:

Code

   

......... Kolom 1

......... Kolom 2

......... Kolom 3

Ruimte voor waarmerk accountant .............................................

Naar boven