Besluit Vergoeding van kosten deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving door Rijkswaterstaat ter voorkoming van gerechtelijke onteigening

[Regeling vervallen per 03-12-2022.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-01-2006 t/m 02-12-2022

Vergoeding van kosten van deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving door Rijkswaterstaat ter voorkoming van gerechtelijke onteigening

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het feit dat het bij de verwerving van onroerende zaken en beëindiging van een aantal rechten door de Staat (Rijkswaterstaat) ter voorkoming van gerechtelijke onteigening veelal redelijk is de wederpartij een vergoeding te verlenen voor de daartoe in redelijkheid gemaakte kosten van deskundige bijstand;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

Bij minnelijke grondverwerving en beëindiging van rechten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Onteigeningswet door Rijkswaterstaat ter voorkoming van gerechtelijke onteigening geldt per 1 januari 2006 als vergoeding voor de kosten van deskundige bijstand het volgende tarief:

Bij een schadeloosstelling:

bedraagt de vergoeding:

tot € 60.000,–

2% met een minimum van € 1.000,–

van € 60.000,– tot € 125.000,–

1,85% met een minimum van € 1.200,–

van € 125.000,– tot € 450.000,–

€ 2.313,– + 1,65% over het meerdere boven € 125.000,–

van € 450.000,– en hoger

€ 7.676,– + 1,50% over het meerdere boven € 450.000,–, met dien verstande dat de totale vergoeding nooit meer bedraagt dan € 13.750,–.

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

De kosten van deskundige bijstand worden uitsluitend vergoed indien zodanige bijstand ook daadwerkelijk is verleend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

Bij gegronde redenen kan van het sub 1 vermelde tarief naar boven of naar beneden worden afgeweken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

Indien een vergoeding wordt verzocht die afwijkt van het tarief, wordt het verzoek verantwoord. Die verantwoording bevat ten minste de data, de tijdsbesteding, de aard der verrichtingen en het uurtarief met betrekking tot de bestede verrichtingen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

Op de vergoeding is de dubbele redelijkheidstoets van toepassing. Dat betekent dat bezien wordt of het inroepen van de deskundige bijstand redelijk was en welke vergoeding daarvoor redelijk is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

De Minister laat zich over de vergoeding adviseren door de taxatiecommissie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 03-12-2022]

Het sinds 1 januari 2002 door Rijkswaterstaat gehanteerde tariefstelsel (besluit van 4 december 2001, nr HW/R 2001/11296) komt te vervallen met de inwerkingtreding van dit besluit.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

directeur

Corporate Dienst Rijkswaterstaat,
namens deze:
het

hoofd

van de Eenheid Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed,

J.J. Dessing

Naar boven