Organisatiebesluit EZ

[Regeling vervallen per 29-12-2006.]
Geldend van 19-08-2006 t/m 28-12-2006

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2005, nr. WJZ 5723601, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Economische Zaken (Organisatiebesluit EZ)

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. het ministerie: het Ministerie van Economische Zaken.

Hoofdstuk 2. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2006]

Het ministerie bestaat uit:

 • a. het kernministerie;

 • b. de buitendiensten.

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2006]

Het kernministerie bestaat uit:

 • a. de algemene leiding, waaronder het bureau secretaris-generaal;

 • b. de beleidsonderdelen:

  • 1°. het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen;

  • 2°. het directoraat-generaal voor Economische Politiek;

  • 3°. het directoraat-generaal voor Energie en Telecom;

  • 4°. het directoraat-generaal voor Ondernemen en Innovatie;

 • c. de stafdirecties:

  • 1°. de Auditdienst;

  • 2°. de directie Communicatie;

  • 3°. de directie Financieel-Economische Zaken;

  • 4°. de directie Informatiemanagement & Automatisering;

  • 5°. de directie Interne Zaken;

  • 6°. de directie Personeel en Organisatie;

  • 7°. de directie Wetgeving en Juridische Zaken;

 • d. de overige onderdelen:

  • 1°. ConsumentenAutoriteit;

  • 2°. PIANOo.

Artikel 4

[Vervallen per 29-12-2006]

Onder het ministerie ressorteren de volgende buitendiensten:

 • a. het Bureau voor de Industriële Eigendom, dat de naam Octrooicentrum Nederland voert;

 • b. het Centraal Planbureau (CPB);

 • c. Agentschap EVD, dat de naam EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken voert;

 • d. het Staatstoezicht op de Mijnen;

 • e. SenterNovem;

 • f. Agentschap Telecom.

Hoofdstuk 3. Werkterreinen

[Vervallen per 29-12-2006]

§ 1. De algemene leiding

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 5

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De algemene leiding staat onder leiding van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 3 Onder de secretaris-generaal ressorteert het bureau secretaris-generaal.

 • 4 Het bureau secretaris-generaal staat onder leiding van een hoofd.

 • 5 Het bureau secretaris-generaal heeft tot taak:

  • a. het bedienen van bewindslieden en ambtelijke top opdat zij hun politieke, inhoudelijke en bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het ministerie ten volle waar kunnen maken;

  • b. het coördineren van contacten met het parlement en de voorbereiding voor de ministerraad;

  • c. het bijdragen aan de strategieontwikkeling van het ministerie;

  • d. het stimuleren en het coördineren van samenwerking tussen de dienstonderdelen waaronder de samenwerking tussen beleid en uitvoering;

  • e. het ondersteunen van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal bij zowel intern als extern optreden;

  • f. het coördineren van interdepartementaal overleg;

  • g. het coördineren van uitzendingen van EZ-ambtenaren naar het buitenland.

§ 2. Het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het vorm en inhoud geven aan de economische diplomatie;

  • b. de verdere vrijmaking van het internationale handels- en investeringsverkeer en versterking van de internationale economische rechtsorde;

  • c. het bevorderen van internationaal ondernemen;

  • d. het stimuleren van buitenlandse investeringen in Nederland.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Handelspolitiek;

  • b. de directie Internationaal Ondernemen;

  • c. de Directie voor Buitenlandse Investeringen in Nederland;

  • d. de Eenheid Analyse, Strategie & Parlementaire Coördinatie;

  • e. de Eenheid Managementondersteuning & Bedrijfsvoering.

Artikel 7

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Handelspolitiek staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. beleidsontwikkeling, coördinatie, beleidsinitiëring, beleidsuitvoering, kennisopbouw en dienstverlening op het terrein van:

   • 1°. bevordering van een multilateraal handels- en investeringssysteem;

   • 2°. maatschappelijk verantwoord ondernemen;

   • 3°. exportcontrolebeleid;

   • 4°. bilaterale investeringsverdragen;

   • 5°. autonoom handelspolitiek instrumentarium van de Europese Unie;

  • b. het coördineren van inzet van het ministerie in multilaterale fora zoals VN en OESO.

Artikel 8

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Internationaal Ondernemen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van een zo groot mogelijke participatie en presentatie van Nederlandse bedrijven en producten op buitenlandse markten;

  • b. het ondersteunen van het Nederlands bedrijfsleven met (financiële) instrumenten gericht op de bevordering van handel en investeringen.

Artikel 9

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1. De Directie voor Buitenlandse Investeringen in Nederland (DBIN) staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De DBIN heeft tot taak:

  • a. de promotie van Nederland als vestigingslocatie voor buitenlandse investeerders;

  • b. de assistentie van buitenlandse bedrijven bij het nemen van hun vestigingsbesluit;

  • c. de coördinatie van de acquisitie-inspanningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

  • d. de beleidssignalering en -interventie, binnen en buiten het ministerie, ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat in internationaal perspectief.

Artikel 10

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De Eenheid Managementondersteuning & Beleidsvoering staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De eenheid heeft tot taak de aangelegenheden op het gebied van personeel en organisatie, financiële zaken en managementondersteuning.

Artikel 11

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De Eenheid Analyse, Strategie & Parlementaire Coördinatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De eenheid heeft tot taak:

  • a. het produceren van economische analyses;

  • b. het leveren van bijdragen aan de strategieontwikkeling;

  • c. de coördinatie van parlementaire en ministerraadaangelegenheden.

§ 3. Het directoraat-generaal voor Economische Politiek

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal voor Economische Politiek staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak het bevorderen van het functioneren van de economie en de markten in Nederland en Europa.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Algemene Economische Politiek;

  • b. de directie Europese Integratie en Strategie;

  • c. de directie Marktwerking;

  • d. het Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken;

  • e. het Stafbureau.

Artikel 13

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Algemene Economische Politiek staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het analyseren van en het adviseren over vraagstukken op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, overheidsfinanciën, ontwikkelingen in de publieke en semi-publieke sector;

  • b. het begeleiden en waar nodig het initiëren van activiteiten in het kader van het beleid gericht op structurele hervorming van de Nederlandse economie;

  • c. het aanjagen en coördineren van de strategische beleidsvorming van het ministerie;

  • d. het coördineren van het fiscale beleid binnen het ministerie.

Artikel 14

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Europese Integratie en Strategie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen van een herkenbaar en coherent beleid van het ministerie ten aanzien van de Europese Unie, vooral wat betreft de economische dimensie;

  • b. het onderhouden van een Europees netwerk;

  • c. het bevorderen van het functioneren van de Europese interne markt, mede gericht op economische en structurele hervorming van de Europese Unie;

  • d. het behartigen van de belangen van het Nederlands bedrijfsleven, onder meer door behandeling van klachten van bedrijven over concrete handelsbelemmeringen in Europa;

  • e. het formuleren van een visie op de uitbreiding van de Europese Unie met inachtneming van vooral de economische belangen;

  • f. het zorgdragen voor een samenhangend, sterk en innovatief economisch Europabeleid.

Artikel 15

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Marktwerking staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van de mededinging, onder meer door het instandhouden van instituten op het terrein van metrologie, certificering en accreditatie, alsmede door het onderhouden van de Mededingingswet en andere op de marktwerking betrekking hebbende wetgeving;

  • b. het bijdragen aan optimale ordening van markten;

  • c. het ontwikkelen van consumentenbeleid en het toezicht daarop.

Artikel 16

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Kenniscentrum heeft tot taak het uitwisselen van kennis over en het doen van onderzoek naar vraagstukken op het gebied van marktordening.

Artikel 17

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Stafbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Stafbureau heeft tot taak het adviseren aan en ondersteunen van het management ten aanzien van aangelegenheden op het gebied van beleids- en parlementaire coördinatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financieel beheer en informatisering.

§ 4. Het directoraat-generaal voor Energie en Telecom

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 18

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal voor Energie en Telecom staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. de ordening en de zorg voor de werking van de markten van energie, telecom en post;

  • b. de handhaving van het niveau van voorzieningszekerheid op korte en lange termijn;

  • c. het bevorderen van duurzaamheid in energiehuishouding en elektronische communicatie;

  • d. het stimuleren van vernieuwingen in het kader van energietransitie en benutting van ICT;

  • e. het samenwerken en het bewaken van samenhang op nationaal en internationaal niveau ten aanzien van energie en telecom.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de directie Coördinatie, Strategie en Internationaal;

  • b. de directie Energie en Duurzaamheid;

  • c. de directie Energiemarkt;

  • d. de directie ICT & Toepassing;

  • e. de directie Telecommarkt;

  • f. het Stafbureau;

  • g. Het Bureau DG.

Artikel 19

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Coördinatie, Strategie en Internationaal staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. de coördinatie van het ICT-beleid;

  • b. het coördineren van de DG-brede strategieontwikkeling;

  • c. het borgen van kennis en resultaten van onderzoeksactiviteiten;

  • d. het coördineren van de inbreng van het directoraat-generaal voor zowel EU- als mondiaal beleid;

  • e. het bevorderen van de internationale voorzieningszekerheid en het bijdragen aan het internationale oliecrisisbeleid;

  • f. het coördineren van zaken op het gebied van ruimtelijke ordening en vitale infrastructuur.

Artikel 20

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Energie en Duurzaamheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het tot stand brengen van een duurzame energiehuishouding.

Artikel 21

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Energiemarkt staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. de optimale ordening en werking van energiemarkten;

  • b. de handhaving van het niveau van voorzieningszekerheid op zowel korte als lange termijn;

  • c. het zorgdragen dat de Nederlandse bodemschatten optimaal worden benut.

Artikel 22

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie ICT & Toepassing staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het bijdragen aan innovatie, marktstimulering en aan het verhogen van het maatschappelijk en economisch door beleidsontwikkeling en realisatie en gebruik van digitale infrastructuren en communicatiediensten voor en door diverse markten en sectoren.

Artikel 23

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Telecommarkt staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ordenen van markten inclusief het creëren van voorwaarden op het gebied van elektronische communicatie en post zodat maximaal wordt bijgedragen aan duurzame economische groei.

Artikel 24

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Stafbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Stafbureau heeft tot taak het ondersteunen en het adviseren van het directoraat-generaal op het gebied van politiek bestuurlijke aangelegenheden en de interne en externe communicatie.

Artikel 25

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Bureau DG staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Bureau DG heeft tot taak het ondersteunen en het adviseren van de directeur-generaal en het management bij de besturing van het directoraat-generaal op het gebied van politiek bestuurlijke aangelegenheden en de interne en externe communicatie.

§ 5. Het directoraat-generaal voor Ondernemen en Innovatie

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 26

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal voor Ondernemen en Innovatie staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak het realiseren van een excellent ondernemingsklimaat dat een voedingsbodem creëert voor succesvol en innovatief ondernemen.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Industrie en Diensten;

  • b. de directie Innovatie;

  • c. de directie Ondernemerschap;

  • d. de directie Ruimtelijk Economisch Beleid;

  • e. de directie Strategie, Onderzoek en Internationale Zaken;

  • f. de projectdirectie Innovatieprogramma’s;

  • g. de projectdirectie Vereenvoudiging Vergunningen;

  • h. het Stafbureau;

  • i. de Technisch-Wetenschappelijke Attachés.

Artikel 27

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Industrie en Diensten staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het vormgeven van het beleid voor de industrie en dienstensector in Nederland door:

  • a. het organiseren van aanspreekpunten voor sectoren en bedrijven;

  • b. het verschaffen van inzicht in het Nederlandse bedrijfsleven in algemene en specifieke zin;

  • c. het beheren en waar nodig het stimuleren van specifieke, sectorale en individuele bedrijvendossiers.

Artikel 28

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Innovatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het versterken van het innovatievermogen van de Nederlandse economie door:

  • a. het zich richten op kennisbescherming, meer ontwikkeling en benutting van technologische kennis door bedrijven, meer toepassing van kennis in het bedrijfsleven;

  • b. het versterken van de kennisbasis door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Artikel 29

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Ondernemerschap staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van ondernemerschap in brede zin en in bijzondere vormen;

  • b. het bevorderen van goede financieringsmogelijkheden voor ondernemingen;

  • c. het bijdragen aan betere juridische en fiscale structuren;

  • d. het bevorderen van duurzaamheid.

Artikel 30

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Ruimtelijk Economisch Beleid staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het bevorderen van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat van regio’s en steden.

Artikel 31

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Strategie, Onderzoek en Internationale Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het vormgeven, onderbouwen, evalueren en vernieuwen van nationaal en internationaal ondernemingsklimaat- en innovatiebeleid.

Artikel 32

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De projectdirectie Innovatieprogramma’s staat onder leiding van een projectdirecteur.

 • 2 De projectdirectie heeft tot taak het opstellen en het uitvoeren van innovatieprogramma’s alsmede het identificeren van nieuwe innovatiethema’s.

Artikel 33

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De projectdirectie Vereenvoudiging Vergunningen staat onder leiding van een projectdirecteur.

 • 2 De projectdirectie heeft tot taak het coördineren van de acties uit de kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen.

Artikel 34

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Stafbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Stafbureau heeft tot taak het adviseren aan en ondersteunen van het management van het directoraat-generaal ten aanzien van aangelegenheden op het gebied van MT- en stafsecretariaat, beleids- en parlementaire coördinatie, begrotingszaken en financieel beheer, personeel en organisatie en apparaatszorg.

Artikel 35

[Vervallen per 29-12-2006]

De Technisch-Wetenschappelijke Attachés hebben tot taak:

 • a. het informeren van Nederlandse bedrijven en instellingen over de innovaties en technologische ontwikkelingen;

 • b. het bevorderen van internationale contacten.

§ 6. De Auditdienst

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 36

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De Auditdienst staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De Auditdienst heeft tot taak:

  • a. de controle op het gevoerde financieel en materieel beheer van het ministerie;

  • b. de accountantscontrole van het departementale jaarverslag en de verantwoording van buitendiensten van het departement;

  • c. het verrichten van periodiek onderzoek naar de bedrijfs- en beleidsuitvoering ten behoeve van de politieke en ambtelijke leiding teneinde zekerheid te verschaffen over kwaliteit van de bedrijfs- en de beleidsuitvoering;

  • d. het doen van onderzoeken ten behoeve van het overig management;

  • e. het leveren van een bijdrage aan beleidsevaluatieonderzoeken.

§ 7. de directie communicatie

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 37

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Communicatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het informeren van relevante doelgroepen over beleid, uitvoering en toezicht;

  • b. een pro-actieve, strategische, flexibele en innovatieve inzet van gerichte, consistente en gedoseerde communicatie die aansluit bij de behoeften en belevingswereld van doelgroepen.

§ 8. de directie financieel-economische zaken

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 38

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het samenstellen van de jaarlijkse begrotingen en de daarmee samenhangende suppletore begrotingen van het ministerie;

  • b. het opstellen van het jaarverslag van het ministerie en van het Fonds economische structuurversterking;

  • c. het uitbrengen van adviezen over begrotingsvraagstukken en financieel-economische beleidsadviezen;

  • d. het beoordelen van financieel-economische en budgettaire gevolgen van het beleid;

  • e. het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de begroting;

  • f. het coördineren van de evaluatiecyclus van het ministerie;

  • g. het opstellen van adviezen in het kader van de werkplancyclus inclusief het ontwikkeltraject;

  • h. het inrichten van en toezicht houden op de totale administratie van het ministerie;

  • i. het geven van nadere voorschriften voor het inrichten en bijhouden van de administratie van het ministerie en van de daaronder ressorterende buitendiensten;

  • j. het coördineren van het onderhoud van de departementale administratieve organisatie.

§ 9. De directie Informatiemanagement & Automatisering

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 39

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Informatiemanagement & Automatisering staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het voorzien in de behoefte aan externe en interne informatie;

  • b. het beschikbaar stellen en houden van ICT-toepassingen, ondersteuning bij het gebruik van toepassingen;

  • c. het adviseren over en het ontwikkelen van nieuwe informatieproducten, informatiekanalen, toepassingen en functionaliteiten;

  • d. strategische- en beleidsadvisering over ICT-toepassingen.

§ 10. de directie interne zaken

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 40

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Interne Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het adviseren van de departementsleiding terzake van de departementale en interdepartementale beleidsontwikkeling op het gebied van de facilitaire diensten en huisvesting;

  • b. het concreet uitvoeren van de diensten genoemd in onderdeel a;

  • c. het uitvoeren van de centrale betaal-, administratie- en interne controle-functie van het kernministerie;

  • d. het coördineren van de inkoop van het ministerie.

§ 11. De directie Personeel en Organisatie

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 41

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Personeel en Organisatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het zorgdragen voor een organisatie die mensen en kennis optimaal benut, zodanig dat het ministerie maximaal in staat is om zijn missie waar te maken.

§ 12. De directie Wetgeving en Juridische Zaken

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 42

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De directie Wetgeving en Juridische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak:

  • a. het vervaardigen van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;

  • b. het verstrekken van juridische adviezen;

  • c. het behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

§ 13. ConsumentenAutoriteit

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 43

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 De ConsumentenAutoriteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De ConsumentenAutoriteit heeft tot taak:

  • a. de handhaving van consumentenregelgeving;

  • b. de Europese coördinatie van grensoverschrijdende verzoeken om wederzijdse bijstand genoemd in Europese consumentenregelgeving;

  • c. het vergroten van kennis van consumenten en aanbieders over consumentenrechten en consumentenplichten en mogelijkheden om recht te halen.

§ 14. Pianoo

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 44

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 PIANOo staat onder leiding van een directeur.

 • 2 PIANOo heeft tot taak het stimuleren en het faciliteren van een vergroting van de expertise over aanbestedingen bij alle aanbestedende diensten zodat deze zelf het best mogelijke aanbestedingsresultaat kunnen behalen door:

  • a. de aanwezige kennis en ervaring beschikbaar te maken ten behoeve van alle aanbestedende diensten;

  • b. bij te dragen aan een verdergaande professionalisering van de opdrachtgeversfunctie door het vergroten van de inhoudelijke en praktische samenwerking van aanbestedende diensten.

§ 14a. Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 44a

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid heeft tot taak de inkoopfunctie binnen het rijk te versterken door:

  • a. samen met de Coördinerend Directeuren Inkoop te zorgen dat de gezamenlijk opgestelde doelstellingen op het gebied van inkopen en aanbesteden behaald worden;

  • b. het aansturen van het interdepartementale netwerk op het gebied van inkopen en aanbesteden;

  • c. als aanspreekpunt binnen het Rijk te fungeren voor het bedrijfsleven op het gebied van inkopen en aanbesteden.

§ 15. Het Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooicentrum Nederland)

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 45

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het agentschap Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooicentrum Nederland) staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooicentrum Nederland) heeft tot taak:

  • a. het uitvoeren van de in de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde taken;

  • b. het als nationaal voorportaal samenwerken met het Europees Octrooi Bureau ter bevordering van de kennisbescherming;

  • c. het verzamelen, het analyseren en het voor derden toegankelijk maken van alle relevante octrooi-informatie;

  • d. het ontsluiten en het klantvriendelijk beschikbaar stellen van informatie over industriële eigendomsrechten;

  • e. het aan derden aanbieden van zoeksystemen in de octrooiliteratuur;

  • f. het leveren van bijdragen voor de beleidsvoorbereiding van het ministerie op het gebied van industriële eigendom;

  • g. het in samenwerking met het ministerie deelnemen aan internationaal overleg over onderwerpen van industriële eigendom;

  • h. het geven van voorlichting over beschermingsvormen voor innovatieve ontwikkelingen.

 • 3 Het Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooicentrum Nederland) bestaat uit:

  • a. de afdeling Algemene Zaken;

  • b. de afdeling Financiën, Facilitair Beheer en Automatisering en Informatisering;

  • c. de afdeling Kennisontwikkeling en Voorlichting;

  • d. de afdeling Octrooiverlening.

§ 16. Het Centraal Planbureau (CPB)

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 46

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Centraal Planbureau (CPB) staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft tot taak het maken van onafhankelijke economische analyses en prognoses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor het beleid van de regering, het parlement en andere maatschappelijke organisaties, zoals politieke partijen en bedrijfsleven.

 • 3 Het Centraal Planbureau (CPB) bestaat uit:

  • a. sector 1: Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat;

  • b. sector 2: Conjunctuur en Collectieve Sector;

  • c. sector 3: Groei, Kennis en Structuur;

  • d. sector 4: Marktordening;

  • e. sector 5: Economie en Fysieke Omgeving;

  • f. sector 6: Internationale Economie;

  • g. afdeling Informatie Technologie;

  • h. afdeling Interne Zaken en Beheer;

  • i. afdeling Ondersteuning Modelbouw en Databeheer.

§ 17. Agentschap EVD (EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken)

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 47

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Agentschap EVD (EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken) staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 Agentschap EVD (EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken) heeft tot taak:

  • a. het ondersteunen van ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken;

  • b. het stimuleren van internationale activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en financiële ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het buitenland;

  • c. het geven van informatie over kansrijke sectoren in het buitenland, over buitenlandse markten en wet- en regelgeving;

  • d. het uitvoeren van regelingen en programma’s ter financiële ondersteuning van sectoren en ondernemingen en het inbrengen van expertise bij het opstellen van plannen;

  • e. het leggen van contacten met interessante zakenpartners en relevante publieke organisaties in de markt of sector die de ondernemer wil betreden, via promotionele activiteiten;

  • f. het uitdragen en het versterken van de economische beeldvorming van Nederland in het buitenland.

 • 3 Agentschap EVD (EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken) bestaat uit:

  • a. de unit Collectieve Marktbewerking & Promotie;

  • b. de unit Communicatie & Media;

  • c. de unit Cross;

  • d. de unit Directiesecretariaat;

  • e. de unit Facilitaire Zaken;

  • f. de unit Financiering;

  • g. de unit ICT;

  • h. de unit Informatie en Individuele Marktbewerking;

  • i. de unit IPS;

  • j. de unit Netwerk & Concordaat;

  • k. de unit P&O;

  • l. de unit PESP;

  • m. de unit Planning & Control;

  • n. de unit Project-/Productontwikkeling;

  • o. de unit Promotie Projecten;

  • p. de unit PSB;

  • q. de unit PSOM/OS;

  • r. de unit PSOM/EZ.

§ 18. Het Staatstoezicht op de Mijnen

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 48

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het Staatstoezicht op de Mijnen staat onder leiding van de inspecteur-generaal der mijnen.

 • 2 Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft tot taak:

  • a. het toezien op de naleving van het bij de krachtens de Mijnbouwwet bepaalde ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het milieu, de bodembewegingen, de doelmatige winning van delfstoffen bij verkenningsonderzoeken in het kader van een planmatig beheer, het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen;

  • b. het doen van aanbevelingen aan de minister die de inspecteur-generaal wenselijk acht met het oog op een doelmatige en voortdurende uitvoering in de toekomst van de in onderdeel a genoemde mijnbouwkundige activiteiten;

  • c. het geven van onafhankelijk advies over voorgenomen beleid ten aanzien van de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudegevoeligheid;

  • d. het informeren van de bewindspersonen en van het bij de mijnbouwregelgeving betrokken beleidsonderdeel over de waargenomen effecten van bestaand beleid en over relevante ontwikkelingen in het buitenland, waaronder de Europese Unie, die invloed kunnen hebben op dit beleid;

  • e. het bijdragen aan beleidsevaluaties op basis van bevindingen opgedaan bij het toezicht.

 • 3 Het Staatstoezicht op de Mijnen bestaat uit:

  • a. de afdeling Engineering;

  • b. de afdeling Geo-engineering;

  • c. de afdeling Operaties;

  • d. de afdeling Kenniscentrum;

  • e. de afdeling Bedrijfsbureau.

§ 19. SenterNovem

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 49

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Het agentschap SenterNovem staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 SenterNovem heeft tot taak:

  • a. het stimuleren van duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid;

  • b. het uitvoeren van overheidsbeleid met betrekking tot innovatie, energie en klimaat, milieu en leefomgeving.

 • 3 SenterNovem bestaat uit:

  • a. de directie Energie en Klimaat;

  • b. de directie Innovatie;

  • c. de directie Milieu en Leefomgeving;

  • d. de stafafdeling Communicatie;

  • e. de stafafdeling Facilitair Bedrijf;

  • f. de stafafdeling Finance, Planning en Control;

  • g. de stafafdeling HRM;

  • h. de stafafdeling Informatisering en Automatisering;

  • i. de stafafdeling Interne Controle;

  • j. de stafafdeling Juridische Zaken.

§ 20. Agentschap Telecom

[Vervallen per 29-12-2006]

Artikel 50

[Vervallen per 29-12-2006]

 • 1 Agentschap Telecom staat onder leiding van een directeur-hoofdinspecteur.

 • 2 Agentschap Telecom heeft tot taak het verruimen en het optimaliseren van het elektronische communicatiedomein door:

  • a. bijdragen aan beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding;

  • b. toelating en registratie;

  • c. toezicht en handhaving.

 • 3 Het Agentschap Telecom bestaat uit:

  • a. de afdeling Facilitair Bedrijf;

  • b. de afdeling Finance en Control;

  • c. de afdeling Frequentie-infrastructuren en Systemen;

  • d. de afdeling Informatie Communicatie Technologie;

  • e. de afdeling Juridische Zaken;

  • f. de afdeling Personeel en Organisatie;

  • g. de afdeling Vergunningen;

  • h. de afdeling Toezicht;

  • i. het Directiebureau.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina