Internationaal belastingrecht, belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland, [...] en Zwitserland, vrijstellingsprocedure dividendbelasting

[Regeling vervallen per 01-08-2008 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.]
Geldend van 06-12-2005 t/m 17-07-2008

Internationaal belastingrecht, belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland, overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland, vrijstellingsprocedure dividendbelasting

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-08-2008]

Volgens het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen van 12 november 1951 (Trb. 1951,148) (hierna: het verdrag) wordt vrijstelling of vermindering van bronbelasting op dividenden uitsluitend verleend in de vorm van terugbetaling van ingehouden dividendbelasting (teruggaafprocedure). In de gemeenschappelijke uitvoeringsvoorschriften van 18 december 1990, nr. IFZ 90/1908 (Stcrt. 1990/251) zijn nadere regels gegeven voor de teruggaafprocedure. Vanaf 1 januari 2005 staat Zwitserland echter toe dat bij de uitbetaling van deelnemingsdividenden in de zin van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, onder (i), van het verdrag direct rekening wordt gehouden met de vrijstelling van Zwitserse bronbelasting, mits het in Nederland gevestigde lichaam dat de dividenden verkrijgt de uiteindelijke gerechtigde daartoe is (vrijstellingsprocedure). Het wederkerigheidsbeginsel brengt mee dat ook in Nederland vanaf 1 januari 2005 onder dezelfde voorwaarden de vrijstellingsprocedure kan worden toegepast bij dergelijke deelnemingsdividenden die worden betaald aan in Zwitserland gevestigde lichamen.

Met ingang van 1 juli 2005 geldt in de Nederlands-Zwitserse verhouding de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Pb EU 29 december 2004, nr. L 385/30) (hierna: de overeenkomst). Artikel 15, eerste lid, van de overeenkomst voorziet in lijn met de oorspronkelijke versies van Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten in een vrijstelling van bronbelasting bij uitkering van deelnemingsdividenden.

In dit besluit worden regels gegeven over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop in Nederland de vrijstellingsmethode onder het verdrag respectievelijk onder de overeenkomst kan worden toegepast. Verder wordt ingegaan op de manier waarop in Zwitserland de vrijstellingsmethode kan worden toegepast. Tenslotte wordt de verhouding tussen de vrijstellingsmethode volgens het verdrag en volgens de overeenkomst aangegeven.

2. Toepassing vrijstellingsmethode in Nederland onder het verdrag

[Vervallen per 01-08-2008]

2.1

[Vervallen per 01-08-2008]

Een Nederlands lichaam dat dividenden betaalt aan een lichaam dat inwoner is van Zwitserland en dat een deelneming in de zin van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, onder (i), van het verdrag in het Nederlandse lichaam bezit, kan bij de inspecteur van het organisatieonderdeel van de Belastingdienst waaronder het ressorteert het verzoek indienen ontslagen te worden van de verplichting om de op de grond van het verdrag niet-verschuldigde dividendbelasting in te houden, mits het Zwitserse lichaam de uiteindelijke gerechtigde tot de dividenden is.

2.2

[Vervallen per 01-08-2008]

In het verzoek wordt opgaaf verstrekt van:

 • a. de naam, het adres, de vestigingsplaats en de plaats van statutaire zetel van het in Zwitserland gevestigde lichaam;

 • b. het bedrag van het geplaatste deel van het maatschappelijke kapitaal van het Nederlandse lichaam (de uitdrukking ‘maatschappelijk kapitaal’ zoals gebezigd in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, onder (i), van het verdrag moet voor wat betreft het Nederlandse lichaam volgens het arrest HR 4 november 1992, nr. 27 222, BNB 1993/38 c*, worden uitgelegd als het geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal);

 • c. het gedeelte van het geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal van het Nederlandse lichaam dat het in Zwitserland gevestigde lichaam onmiddellijk of middellijk bezit;

 • d. dat het kapitaal van het in Zwitserland gevestigde lichaam dat inwoner is van Zwitserland geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld.

2.3

[Vervallen per 01-08-2008]

Indien de inspecteur gunstig op het verzoek beslist, blijft zijn beslissing van kracht met betrekking tot elk daarin genoemd lichaam zolang:

 • het lichaam dat inwoner van Zwitserland is inwoner van Zwitserland blijft volgens het verdrag, en

 • het lichaam dat inwoner van Zwitserland is een deelneming blijft bezitten in het Nederlandse lichaam, welke voldoet aan artikel 9, tweede lid, onderdeel a, onder (i), van het verdrag.

De bestuurder van het Nederlandse lichaam, aan wie blijkt of die redelijkerwijs moet vermoeden dat zulks in enig opzicht niet meer het geval is, is gehouden daarvan aan de inspecteur schriftelijk mededeling te doen vóór de eerstvolgende vaststelling van dividend.

2.4

[Vervallen per 01-08-2008]

Formulieren

Voor de toepassing van de vrijstellingsmethode kan het formulier R-NL 1 (810) bij de eerdergenoemde gemeenschappelijke uitvoeringsvoorschriften niet worden gebruikt. Er zal voor de vrijstellingsmethode geen nieuw formulier worden ontwikkeld. Volstaan kan worden met het in onderdeel 2.2 vermelde verzoek.

3. Vrijstellingsmethode Zwitserse bronbelasting onder het verdrag

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de vrijstelling van Zwitserse bronbelasting dient gebruik te worden gemaakt van het form. 823B. Dit formulier is verkrijgbaar op de website http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/forms/forms/823Cd.pdf (Duits, Frans en Engels) of telefonisch +41(0)31 322 72 70/+41 (0)31 322 71 71 of bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening-kantoor Apeldoorn/logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn (mailadres: lrc.apeldoorn@tiscali.nl).

4. Toepassing vrijstellingsmethode in Nederland onder de overeenkomst

[Vervallen per 01-08-2008]

4.1

[Vervallen per 01-08-2008]

Een Nederlands lichaam dat dividenden betaalt aan een lichaam dat inwoner is van Zwitserland en dat een deelneming in de zin van artikel 15, eerste lid, van de overeenkomst in het Nederlandse lichaam bezit, kan, indien ook aan de overige voorwaarden van artikel 15, eerste lid van de overeenkomst wordt voldaan, bij de inspecteur van het organisatieonderdeel van de Belastingdienst onder wie het ressorteert een verzoek om vrijstelling van de inhouding van dividendbelasting indienen, mits het Zwitserse lichaam de uiteindelijke gerechtigde tot de dividenden is.

4.2

[Vervallen per 01-08-2008]

In het verzoek wordt opgaaf verstrekt van:

 • a. de naam, het adres, de vestigingsplaats en de plaats van statutaire zetel van het in Zwitserland gevestigde lichaam;

 • b. het bedrag van het geplaatste en gestorte kapitaal van het Nederlandse lichaam;

 • c. het gedeelte van het kapitaal van het Nederlandse lichaam dat het in Zwitserland gevestigde lichaam onmiddellijk bezit;

 • d. het tijdstip waarop het in Zwitserland gevestigde lichaam de aandelen in het Nederlandse lichaam in bezit heeft gekregen;

 • e. dat het kapitaal van het in Zwitserland gevestigde lichaam geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld;

 • f. dat het in Zwitserland gevestigde lichaam vennootschapbelasting betaalt zonder te zijn vrijgesteld.

4.3

[Vervallen per 01-08-2008]

. Indien de inspecteur gunstig op het verzoek beslist, blijft zijn beslissing van kracht met betrekking tot elk daarin genoemd lichaam zolang:

 • het lichaam dat inwoner van Zwitserland is inwoner van Zwitserland blijft, zoals vereist in artikel 15 van de overeenkomst, en

 • het lichaam dat inwoner van Zwitserland is een deelneming blijft bezitten in het Nederlandse lichaam, welke voldoet aan de voorwaarden van artikel 15, eerste lid, van de overeenkomst.

De bestuurder van het Nederlandse lichaam, aan wie blijkt of die redelijkerwijs moet vermoeden dat zulks in enig opzicht niet meer het geval is, is gehouden daarvan aan de inspecteur schriftelijk mededeling te doen vóór de eerstvolgende vaststelling van dividend.

4.4

[Vervallen per 01-08-2008]

Formulieren

Voor de toepassing van de vrijstellingsmethode zal geen formulier worden ontwikkeld. Volstaan kan worden met het in onderdeel 4.2 vermelde verzoek.

5. Vrijstellingsmethode Zwitserse bronbelasting onder de overeenkomst

[Vervallen per 01-08-2008]

Indien een in Zwitserland gevestigd lichaam dividenden betaalt aan een lichaam dat inwoner is van een lidstaat van de Europese Gemeenschap en het dividend op basis van artikel 15 van de overeenkomst niet is onderworpen aan Zwitserse bronheffing, dient gebruik te worden gemaakt van het form 823C. Dit formulier is verkrijgbaar op de website http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/forms/forms/823Cd.pdf (Duits, Frans en Engels) of telefonisch +41(0)31 322 72 70/+41 (0)31 322 71 71 of bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire-dienstverleningkantoor Apeldoorn/logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn (mailadres: lrc.apeldoorn@tiscali.nl).

6. Verhouding tussen verdrag en overeenkomst

[Vervallen per 01-08-2008]

In artikel 15, derde lid, van de overeenkomst is bepaald dat bestaande overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting tussen Zwitserland en de lidstaten, die op het moment van goedkeuring van deze overeenkomst voorzien in een gunstigere belastingbehandeling van uitkeringen van dividenden onverlet blijven. Dit betekent dat de regeling in de overeenkomst geen toepassing vindt indien het verdrag in een gunstigere behandeling van uitkering van dividenden voorziet.

7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit, met dien verstande dat de onderdelen 2 en 3 terugwerken tot en met 1 januari 2005 en de onderdelen 4 en 5 terugwerken tot en met 1 juli 2005.

In verband met de heronderhandelingen over het verdrag zal in overleg met de Zwitserse autoriteiten worden bezien of met de aanpassing van de eerdergenoemde gemeenschappelijke uitvoeringsvoorschriften, naar aanleiding van dit besluit, gewacht kan worden tot na de totstandkoming van een herzien verdrag.

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Artikel 15. Uitkering van dividenden, rente en royalty’s tussen ondernemingen

 • 1. Onverminderd de toepassing van binnenlandse of op een overeenkomst gebaseerde bepalingen ter voorkoming van fraude of misbruik in Zwitserland en de lidstaten, is uitkering van dividenden door dochterondernemingen aan moedermaatschappijen niet onderworpen aan belasting in de bronstaat indien:

  • de moedermaatschappij gedurende ten minste twee jaar een directe deelneming van minimaal 25% heeft in het kapitaal van de dochteronderneming, en;

  • de fiscale woonstaat van de ene vennootschap een lidstaat is en de fiscale woonstaat van de andere vennootschap Zwitserland, en;

  • de fiscale woonstaat van geen van beide vennootschappen een derde staat is krachtens een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting met die derde staat, en;

  • beide vennootschappen vennootschapsbelasting betalen zonder te zijn vrijgesteld, en beide vennootschappen kapitaalvennootschappen (1) zijn.

  Estland mag echter, zolang het inkomstenbelasting blijft heffen op uitgekeerde winsten zonder niet uitgekeerde winsten te belasten, en uiterlijk tot en met 31 december 2008, die belasting blijven toepassen op uitgekeerde winsten door Estse dochterondernemingen aan hun in Zwitserland gevestigde moedermaatschappijen.

 • 2. Onverminderd de toepassing van binnenlandse of op een overeenkomst gebaseerde bepalingen ter voorkoming van fraude of misbruik in Zwitserland en de lidstaten, is uitkering van rente en royalty’s tussen gelieerde ondernemingen of hun permanente vestigingen niet onderworpen aan belasting in de bronstaat indien:

  • dergelijke vennootschappen gedurende ten minste twee jaar zijn gelieerd door een directe deelneming van minimaal 25% in het kapitaal of beide vennootschappen worden gecontroleerd door een derde vennootschap die gedurende ten minste twee jaar een directe deelneming van minimaal 25% heeft in zowel het kapitaal van de eerste vennootschap als het kapitaal van de tweede vennootschap, en;

  • de fiscale woonstaat van de ene vennootschap of vaste inrichting een lidstaat is en de fiscale woonstaat van de andere vennootschap Zwitserland is of de andere vaste inrichting aldaar is gevestigd, en;

  • de fiscale woonstaat van geen van beide vennootschappen een derde staat is krachtens een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting met die derde staat, en geen van de vaste inrichtingen in die derde staat is gevestigd, en;

  • alle vennootschappen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn zonder ervan, inzonderheid wat betreft uitkeringen van rente en royalty’s, te zijn vrijgesteld en alle vennootschappen kapitaalvennootschappen zijn.

  Indien Richtlijn 2003/49/EEG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling voor uitkeringen van rente en royalty’s tussen gelieerde ondernemingen uit verschillende lidstaten echter voorziet in een overgangsperiode voor een bepaalde lidstaat, dient die staat slechts na het verstrijken van die periode te voorzien in de hierboven genoemde bepalingen inzake uitkering van rente en royalty’s.

 • 3. Bestaande overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting tussen Zwitserland en de lidstaten, die op het moment van goedkeuring van deze Overeenkomst voorzien in een gunstigere belastingbehandeling van uitkeringen van dividenden, rente en royalty’s, blijven onverlet.

Terug naar begin van de pagina