Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2010.]
Geldend van 31-12-2005 t/m heden

Verordening d.d. 5 december 2005 van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2006; (Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2006)

Het bestuur van het Productschap Dranken,

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 12 en 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Gezien het verzoek van de VIP, vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken en het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit de navolgende verordening vast te stellen:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. ondernemer

:

een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

b. onderneming

:

een onderneming waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid, voor de eerste maal beschikbaar komen, dan wel worden bereid anders dan uit grondstoffen en beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland;

b. productschap

:

het Productschap Dranken;

c. bestuur

:

het bestuur van het Productschap Dranken;

d. commissie

:

een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 c. van het Instellingsbesluit Productschap Dranken,

e. secretaris

:

de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2006 van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Heffingen

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemers die op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 1, wordt voor het jaar 2006 een heffing opgelegd.

  • 2 Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de gedistilleerdsector door middel van collectieve promotie en professionalisering van werkenden en ondernemingen in de sector.

  • 3 De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op € 0,25 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 4

De artikelen 4 tot en met 7 van de Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2006 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2006.

Schiedam, 5 december 2005

P.M. Blauw

voorzitter

J.J. Schat

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 december 2005 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 21 december 2005, kenmerk EP/MW 5725553.

Terug naar begin van de pagina