Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet (invoering verdeelsleutel op basis van omzet)

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 21-12-2005 t/m 31-07-2014

Besluit van 5 december 2005, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een verdeelsleutel op basis van omzet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 september 2005, nr. WJZ 5055499;

Gelet op de artikelen 16.1, eerste, vierde en vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 2005, nr. W10.05.0395/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 1 december 2005, nr. WJZ 5719309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet.]

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Bij de toepassing van de in artikel 5a, eerste lid, genoemde verdeelsleutels voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor het jaar 2006 wordt voor factor B en voor factor n uitgegaan van een schatting.

  • 3 Indien op grond van opgaven van de omzet aannemelijk is dat ingevolge de in het eerste lid bedoelde schatting voor factor B de hoogte van de vergoeding, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, onder a, ten minste 10% hoger is dan het promillage dat met toepassing van de in artikel 5a, eerste lid, onder a, genoemde verdeelsleutel aan de hand van de opgaven van de omzet kan worden berekend, wordt bij ministeriële regeling de hoogte van de vergoeding voor het jaar 2006 vastgesteld op dat promillage.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 december 2005

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de twintigste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina