Regeling instelling NODO-commissie

[Regeling vervallen per 01-07-2006.]
Geldend van 16-12-2005 t/m 30-06-2006

Tijdelijke regeling van 5 december 2005, nr. PG/OGZ 2.609.979, houdende instelling van de commissie voor de uitwerking van de procedure bij nader onderzoek naar de doodsoorzaak bij onverklaard overlijden van minderjarigen (Regeling instelling NODO-commissie)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluiten:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-07-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. NODO-procedure: een gestructureerde werkwijze volgens welke het nader onderzoek naar de doodsoorzaak verloopt indien er sprake is van een onverklaard overlijden bij een minderjarige;

  • b. NODO-commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2;

  • c. ministers: de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. De staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2. Instelling en taken NODO-commissie

[Vervallen per 01-07-2006]

Er is een commissie die richtlijnen, protocollen en formulieren ontwikkelt die zien op de uitvoering van de NODO-procedure bij minderjarigen.

Artikel 3. Samenstelling NODO-commissie

[Vervallen per 01-07-2006]

  • 1 De voorzitter wordt benoemd door de ministers en de staatssecretaris.

  • 2 De leden nemen, op uitnodiging van de ministers en de staatssecretaris, op basis van deskundigheid en zonder last zitting in de commissie. De voorzitter ziet erop toe dat de leden afkomstig zijn uit de voor het onderwerp relevante organisaties.

  • 3 De commissie kan haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.

  • 4 De voorzitter doet periodiek verslag aan de ministers en de staatssecretaris van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 4. Vergoedingen

[Vervallen per 01-07-2006]

De voorzitter ontvangt een vergoeding. De (adjunct-)secretaris en leden van de NODO-commissie kunnen een vergoeding ontvangen indien zij niet participeren in het kader van een door hen uitgeoefende, betaalde functie.

Artikel 5. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-07-2006]

De archiefbescheiden van de NODO-commissie worden na opheffing van de commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 6. Inwerkingtreding en geldingsduur

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2005 en vervalt uiterlijk 1 juli 2006.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling NODO-commissie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2005

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina