Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast schooljaar 2004–2005 en 2005–2006

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 07-10-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 december 2005, nr. VO/F-2005/50446, houdende de aanpassing van de bedragen van de landelijke Gemiddelde personeelslast voor de schooljaren 2004–2005 en 2005–2006 (Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast schooljaar 2004–2005 en 2005–2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 84b, tweede lid, 85, vijfde lid, en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. schoolsoortgroep 1:

 • b. schoolsoortgroep 2: scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • c. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen havo/mavo of scholengemeenschappen vwo/havo/mavo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs;

 • d. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen havo/mavo/vbo of scholengemeenschappen vwo/havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs; en

 • e. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs.

Paragraaf 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 72.420,85 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 86.434,88 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 85.512,28 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 83.063,68 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule: cf x ggl +c.

 • 3 In de formule, genoemd in het tweede lid staat:

  • a. ‘cf’ voor de coëfficiënt van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort, die per 1 januari 2005 is vastgesteld op:

   • 1°. € 1.162,99 voor schoolsoortgroep 1;

   • 2°. € 1.597,68 voor schoolsoortgroep 2;

   • 3°. € 1.372,44 voor schoolsoortgroep 3; en

   • 4°. € 1.218,42 voor schoolsoortgroep 4;

  • b. ‘ggl’ voor de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de regeling gewogen gemiddelde leeftijd van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en in de regeling gewogen gemiddelde leeftijd per schoolsoortgroep (ggls) schooljaar 1998–1999 en een aanpassingsmodel landelijke gemiddelde personeelslasten (lgpl-leraren) van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18); en

  • c. ‘c’ voor de vaste voet van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort, die per 1 januari 2005 is vastgesteld op:

   • 1°. € 11.643,27 voor schoolsoortgroep 1;

   • 2°. € 1.830,82 voor schoolsoortgroep 2;

   • 3°. € 8.247,38 voor schoolsoortgroep 3; en

   • 4°. € 10.783,28 voor schoolsoortgroep 4.

 • 4 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 37.969,85, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 januari 2005 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 61.686,73 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 69.812,10 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 66.301,59 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 63.224,08 voor schoolsoortgroep 4.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, vierde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 3. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 augustus 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 74.164,28 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 88.515,67 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 87.570,85 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 85.063,32 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule: cf x ggl +c.

 • 3 In de formule, genoemd in het tweede lid staat:

  • a. ‘cf’ voor de coëfficiënt van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort, die per 1 augustus 2005 is vastgesteld op:

   • 1°. € 1.193,65 voor schoolsoortgroep 1;

   • 2°. € 1.652,12 voor schoolsoortgroep 2;

   • 3°. € 1.421,98 voor schoolsoortgroep 3; en

   • 4°. € 1.255,57 voor schoolsoortgroep 4;

  • b. ‘ggl’ voor de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de regeling gewogen gemiddelde leeftijd van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en in de regeling gewogen gemiddelde leeftijd per schoolsoortgroep (ggls) schooljaar 1998–1999 en een aanpassingsmodel landelijke gemiddelde personeelslasten (lgpl-leraren) van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18); en

  • c. ‘c’ voor de vaste voet van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort, die per 1 augustus 2005 is vastgesteld op:

   • 1°. € 11.950,25 voor schoolsoortgroep 1;

   • 2°. € 1.893,21 voor schoolsoortgroep 2;

   • 3°. € 8.545,04 voor schoolsoortgroep 3; en

   • 4°. € 11.112,10 voor schoolsoortgroep 4.

 • 4 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 augustus 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 38.883,91, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 4, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 augustus 2005 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 63.277,20 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 72.223,96 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 68.694,79 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 65.114,17 voor schoolsoortgroep 4.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 4, vierde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 4. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 71.357,81 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 85.166,13 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 84.257,07 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 81.844,41 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2006 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 60.884,30 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 69.497,55 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 66.102,35 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 62.653,97 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 37.416,18, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 7. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie van de school geldt de in artikel 6, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 6, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 6, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 5. Maatregelen schooljaar 2005–2006

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8. Percentage vergoeding kosten voor vervanging personeel voor het schooljaar 2005–2006

[Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO, bedraagt voor het schooljaar 2005–2006 2,07%.

Artikel 9. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2005–2006

[Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO, bedraagt voor het schooljaar 2005–2006:

 • a. 3,14% per 1 augustus 2005; en

 • b. 2,16% per 1 januari 2006.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10. Intrekking andere regeling

[Vervallen per 01-01-2009]

De regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) schooljaar 2004–2005 en 2005–2006 van 14 maart 2005, kenmerk VO/F-2005/8789, gepubliceerd in het Gele katern nr. 5 van 23 maart 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast schooljaar 2004–2005 en 2005–2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst (met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina