Regeling gegevensverstrekking overheidsopdrachten en speciale sectoren

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-03-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 december 2005, nr. WJZ 5714868, houdende regels voor gegevensverstrekking over overheidsopdrachten en opdrachten in de speciale sectoren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 67 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEG L 134), de artikelen 75 en 76 van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134), en artikel 3, tweede lid, van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn nr. 2004/18/EG: richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134).

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 77, zevende lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, wordt gebruik gemaakt van de volgende formulieren:

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 70, eerste lid, van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren, wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2013]

Uiterlijk 1 augustus van het jaar waarin de gegevens, bedoeld in de artikelen 1 en 2, overeenkomstig het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten respectievelijk het Besluit aanbestedingen speciale sectoren dienen te worden verstrek, zenden de aanbestedende diensten de formulieren over het daaraan voorafgaande jaar toe aan de Centrale dienst voor in- en uitvoer van het Ministerie van Financiën te Groningen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking overheidsopdrachten en speciale sectoren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina