Reglement politieregister Xpol KLPD

[Regeling vervallen per 16-03-2008.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 15-03-2008

Reglement politieregister Xpol KLPD

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters en de Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten 2003;

Gezien het advies van het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 5, derde lid en artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Xpol dat wordt gevoerd bij het Korps landelijke politiediensten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 16-03-2008]

 • a. de WPolr: de Wet politieregisters;

 • b. het Bpolr: het Besluit politieregisters;

 • c. KLPD: het Korps landelijke politiediensten;

 • d. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het KLPD;

 • e. registerbeheerder: de korpschef van het KLPD;

 • f. functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie;

 • g. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • h. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • i. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • j. het register: het politieregister Xpol KLPD.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen het KLPD mogelijk te maken en bevat daartoe de volgende modules:

  Module primair proces (artikelen 5 t/m 7), met als specifiek doel:

  • a. de afhandeling en verantwoording van meldingen, incidenten en acties waarbij de politie, in het kader van haar taakstelling, is betrokken of betrokken is geweest;

  • b. de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten, de hulpverlening in voorkomende gevallen dan wel de handhaving van de openbare orde;

  • c. de verantwoording van strafvorderlijke, administratieve en andere ambtelijke handelingen.

  Module gevonden voorwerpen (artikelen 8 en 9), met als specifiek doel:

  • a. de afhandeling van gevonden goederen en dieren, die door het KLPD in beheer zijn genomen of waarvan het beheer door de vinder plaatsvindt;

  • b. de afhandeling van kennisgevingen van verloren goederen en dieren.

  Module acteurs (artikel 10), met als specifiek doel het kunnen beschikken over basisgegevens betreffende personen, bedrijven, panden, goederen, motorvoertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen voor zover het betreft de binnen het primair proces ingevoerde gegevens.

  Module dagrapportage (artikel 10), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens uit het dagrapport voor zover het betreft de binnen het primair proces ingevoerde gegevens.

  Module Xpol Almanak (artikel 11), met als specifiek doel het kunnen beschikken over:

  • a. adressen in het postcodeboek;

  • b. adressen en telefoonnummers van instanties;

  • c. gegevens over locaties;

  • d. overzicht van de bestaande formulieren.

  Module kenteken voortgangsregistratie (artikelen 12 en 13), met als specifiek doel het beheer van ingevorderde kentekenbewijzen, registratiebewijzen dan wel inlegvellen, van voertuigen die niet aan de bij of krachtens de Wegenverkeerswet gestelde eisen voldoen, alsmede de administratieve afhandeling ervan.

  Module arrestanten (artikelen 14 tot en met 16) met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van:

  • a. de bewaring van van personen die terzake van enig strafbaar feit zijn aangehouden of anderszins van hun vrijheid zijn beroofd en die daarbij in een politiecel, een voorlopig arrestantenverblijf of elders zijn geplaatst, alsmede de administratieve afhandeling daarvan;

  • b. de traceerbaarheid, het vervoer en de overdracht van de onder a genoemde personen;

  • c. de verzorging en bejegening van de onder a genoemde personen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register is ondergebracht bij de functioneel registerbeheerder en wordt gevoerd bij de operationele diensten van het KLPD.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in artikel 7 bedoelde gevoelige gegevens.

A. Module primair proces

[Vervallen per 16-03-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 16-03-2008]

In deze module zijn gegevens opgenomen omtrent de navolgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. aangevers, melders;

 • c. getuigen;

 • d. slachtoffers, benadeelden;

 • e. betrokkenen bij gebeurtenissen en strafbare feiten;

 • f. personen of instanties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van het doel genoemd in artikel 2;

 • g. opsporingsambtenaren.

Artikel 6

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5 a t/m e genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en datum;

  • b. adresgegevens, communicatiegegevens en bedrijfsgegevens;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. geslacht, burgerlijke staat;

  • e. beroep;

  • f. ouders/voogd, indien het een minderjarige betreft;

  • g. soort, plaats, datum en tijdstip van het strafbare feit of het incident en daarbij van belang zijnde omstandigheden;

  • h. gegevens betreffende alle vervoermiddelen;

  • i. afgelegde verklaringen;

  • j. signalementgegevens, fotonummer en verwijzing naar dactyloscopische gegevens;

  • k. modus-operandi en aangetroffen sporen;

  • l. mutaties betreffende (eerdere) politiecontacten;

  • m. gegevens omtrent documenten betreffende de bevoegdheid tot het besturen van vervoermiddelen;

  • n. letselgegevens en gegevens benodigd voor schaderegeling (Wet Terwee) en slachtofferzorg;

  • o. gegevens omtrent genomen maatregelen aangaande het strafbare feit of het incident;

  • p. andere voor de afhandeling van het strafbare feit of het incident noodzakelijke gegevens;

  • q. GBA-nummer, CRV-nummer en CRV-status;

  • r. gegevens noodzakelijk voor de (verdere) administratieve verwerking.

 • 2 Omtrent de in artikel 5 onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en datum;

  • b. adresgegevens, communicatiegegevens en gegevens betreffende de instantie;

  • c. gegevens omtrent de te verlenen of verleende diensten.

 • 3 Omtrent de in artikel 5 onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, dienstnummer en organisatorische eenheid;

  • c. functie;

  • d. vermelding ambtseed of belofte.

Artikel 7

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 6 eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a, b, d en e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a, b, d en e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • b. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a, b, d en e genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • d. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming;

  • e. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen.

B. Module gevonden en verloren voorwerpen

[Vervallen per 16-03-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 16-03-2008]

In deze module zijn gegevens opgenomen omtrent de navolgende categorieën van personen:

 • a. de eigenaar, houder, verliezer, ophaler en vinder van gestolen of verloren goederen of dieren;

 • b. opsporingsambtenaren.

Artikel 9

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 8 onder a genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en datum;

  • b. adresgegevens en communicatiegegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 8 onder b genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, dienstnummer en organisatorische eenheid;

  • c. functie;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

C. Module acteurs en module dagrapportage

[Vervallen per 16-03-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 16-03-2008]

Via deze modules zijn gegevens toegankelijk omtrent de navolgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. aangevers, melders;

 • c. getuigen;

 • d. slachtoffers, benadeelden;

 • e. betrokkenen bij gebeurtenissen en strafbare feiten;

voor zover deze gegevens zijn ingevoerd via de module primair proces.

D. Module Xpol Almanak

[Vervallen per 16-03-2008]

Artikel 11

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 In deze module zijn gegevens opgenomen omtrent contactpersonen van instanties, waarmee in het kader van de uitvoering van de politietaak contacten worden onderhouden.

 • 2 Omtrent de in lid 1 genoemde categorie van personen worden de naam van de contactpersoon, instantiegegevens, adres- en communicatiegegevens opgenomen.

F. Module kenteken voortgangsregistratie

[Vervallen per 16-03-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 16-03-2008]

In deze module zijn gegevens opgenomen omtrent de navolgende categorieën van personen:

 • a. eigenaren of houders van (kentekenplichtige) motorvoertuigen, waarvan het kentekenbewijs, registratiebewijs of inlegvel in het kader van de uitoefening van de Wegenverkeerswet 1994 en andere relevante wetgeving, algemene maatregelen van bestuur of algemene plaatselijke verordening, is ingenomen;

 • b. opsporingsambtenaren.

Artikel 13

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 12 genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en datum;

  • b. adresgegevens, communicatiegegevens en bedrijfsgegevens;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. geslacht, burgerlijke staat;

  • e. beroep;

  • f. mutaties betreffende (eerder) politiecontacten;

  • g. motorvoertuiggegevens, (lucht)⁠vaartuiggegevens;

  • h. alle gegevens betreffende de inname en teruggave van kentekenbewijs, registratiebewijs of inlegvel;

  • i. overige relevante gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 12 onder b genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, dienstnummer en organisatorische eenheid;

  • c. functie;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

G. Module arrestanten

[Vervallen per 16-03-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 16-03-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. ingeslotenen, zijnde personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, alsmede personen die ten behoeve van de hulpverlening aan hen bij het Korps zijn ondergebracht;

 • b. bezoekers en relaties van de onder a genoemde personen, zoals advocaten, (politie)artsen, reclasseringsambtenaren en hulpverleners;

 • c. met de bewaring, verzorging of bejegening belaste personen;

 • d. opsporingsambtenaren.

Artikel 15

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 14 onder a genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en datum, aliassen;

  • b. adresgegevens en communicatiegegevens;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. signalement, alsmede een fotografische afbeelding, voor zover het een ingeslotene betreft waarvan de identiteit niet bekend is;

  • e. de reden van insluiting;

  • f. datum en tijdstip van aanvang en einde insluiting;

  • g. plaats van insluiting;

  • h. gegevens betreffende afgenomen, in bewaring of in beslag genomen goederen, waaronder kleding, en de bewaarplaats daarvan;

  • i. gegevens betreffende de bewaring, verzorging en bejegening gedurende de insluiting en de ten aanzien van hen genomen maatregelen zoals:

   • 1°. dieet of voedselbeperking op medische of levensbeschouwelijke gronden;

   • 2°. door een arts gegeven aanwijzingen;

   • 3°. medicijngebruik en verstrekking van medicijnen;

   • 4°. de tijdstippen van het verstrekken van maaltijden, het luchten en het douchen of wassen;

   • 5°. de tijdstippen van bijzondere controle of observatie van de ingeslotene, met name tijdens de nachtelijke uren;

   • 6°. aantekening van eventuele permanente camera-observatie, alsmede nadere bijzonderheden;

   • 7°. aantekening betreffende eventuele mededeling aan een familielid of huisgenoot van de ingeslotene dat deze is ingesloten;

   • 8°. gegevens betreffende eventueel gebruik van handboeien tijdens het vervoer, alsmede de redenen daartoe;

  • j. verklaring van geen bezwaar tegen het uitzitten van vervangende hechtenis;

  • k. gegevens betreffende het bezoek van bezoekers en relaties van ingeslotenen, zoals advocaten, (politie)artsen, reclasseringsambtenaren en hulpverleners.

 • 2 Omtrent de in artikel 14 onder b genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. datum en tijdstip aanvang en einde van het bezoek;

  • d. aard van het bezoek of de relatie;

  • e. bevindingen en maatregelen met betrekking tot het bezoek.

 • 3 Omtrent de in artikel 14 onder c en d genoemde categorieën van personen worden te hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, dienstnummer en organisatorische eenheid;

  • c. functie;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 16

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 15, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 14 onder a genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, seksualiteit, intiem levensgedrag en medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op de hulpverlening en de verzorging en bejegening tijdens de vrijheidsbeneming.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 15, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 14 onder a genoemde categorieën van personen eveneens gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid en medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de vrijheidsbeneming betrokkenen.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 15, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 14 onder a genoemde categorieën van personen eveneens gegevens opgenomen betreffende hun ras en medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie

Artikel 17. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De in artikelen 5 tot en met 13 opgenomen gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van het vijfde jaar na (laatste) opname.

 • 3 De gegevens omtrent onverdachte personen als bedoeld in artikel 5a van de WPolr worden in ieder geval verwijderd na verloop van vier maanden na opname.

 • 4 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de functioneel registerbeheerder bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 18. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

 • 3 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 19. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 16-03-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de WPolr en het BPolr door of namens de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

Artikel 20. Protocol

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de functioneel registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Op verzoek wordt inzage gegeven in deze besluiten.

Artikel 21. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de WPolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de Privacyfunctionaris, Postbus 100, 3970 AC Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (viereneenhalve euro) op rekening nummer 192325558 ten name van het KLPD concernadministratie te Driebergen onder vermelding van 'privacyverzoek’ en de naam van de betrokkene.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 22. Rechten van de geregistreerde; verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de WPolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de WPolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, ter attentie van de privacyfunctionaris, postadres 100, 3970 AC te Driebergen. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist.

 • 7 Een weigering van een verzoek tot correctie wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld.

Artikel 23. Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Vervallen per 16-03-2008]

Het register heeft verbanden met:

 • a. het politieregister scheepvaart controlesysteem Dienst waterpolitie KLPD; (SCS)

 • b. de database transport controle politie; (TRACOPOL)

 • c. de personenserver politie.

Artikel 24. Slotbepaling

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van het KLPD te Driebergen bij de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie, op de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 december 2005.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister Xpol KLPD.

Driebergen, 1 december 2005

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de Minister:
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

P.J. van Zunderd

Terug naar begin van de pagina