Regeling verhoging subsidieplafond 2005 krachtens Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 14-12-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2005, nr. WJZ 5717727, houdende verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies krachtens de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie wordt verhoogd tot € 15.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2005

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina