Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- [...] ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 28 november 2005, houdende intrekking van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 oktober 2005, nr. AP/PSW/2005/40803 (B43), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs; artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 38a, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs; de artikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2005, nr. W05.05.0487/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 21 november 2005, nr. AP/PSW/2005/52655 (B43), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Intrekking Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs en onderzoekpersoneel

Artikel II. Intrekking Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel

  • 1 De Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel wordt ingetrokken, met dien verstande dat het besluit zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking van toepassing blijft ten aanzien van tegemoetkomingen die:

    • binnen de termijnen, bedoeld in artikel 8 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking, zijn of worden aangevraagd met betrekking tot een aaneengesloten tijdvak van 12 maanden bedoeld in artikel 8, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking, dat uiterlijk loopt tot en met december 2005;

    • binnen de termijn bedoeld in het tweede lid worden aangevraagd, met betrekking tot een tijdvak zoals bedoeld in dat lid.

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Zorgverzekeringswet in werking treedt. In afwijking van de eerste volzin treedt artikel I, eerste lid, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de dertiende december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina