Regeling aanvraagtijdvak 2005 Subsidieregeling Dagindeling ESF-3

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2005, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, nr. DCE/DL/2005/49720, houdende vaststelling van het Beleidskader Dagindeling ESF-3 en de aanvraagtijdvakken, bedoeld in artikel 3, van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3, met betrekking tot het kalenderjaar 2005 (Regeling aanvraagtijdvak 2005 Subsidieregeling Dagindeling ESF-3)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3;

Besluit:

Artikel 1. Aanvraagtijdvak

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Met betrekking tot het kalenderjaar 2005 kunnen aanvragen op grond van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3 slechts worden ingediend gedurende de periode van 20 augustus 2005 tot en met 15 december 2005.

 • 2 Na het verstrijken van de periode, bedoeld in het eerste lid, worden de aanvragen in rangorde geplaatst. Daarbij worden de aanvragen in ieder geval beoordeeld naar de mate waarin de voorgestelde projecten voldoen aan de volgende criteria:

  • a. de bijdrage van het project aan een betere combinatie van arbeid en zorg voor taakcombineerders;

  • b. de te verwachten inbedding, overdraagbaarheid of verspreiding van de projectresultaten;

  • c. de professionaliteit van de aanvrager en eventuele samenwerkingspartner(s);

  • d. de verhouding tussen de beoogde resultaten en de kosten van het project.

Artikel 2. Subsidie projecten

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor subsidie komen slechts in aanmerking projecten die binnen een tijdsbestek van 18 maanden worden afgerond en betrekking hebben op de navolgende onderwerpen:

  • a. flexibele werktijden en levensloopbewust personeelsbeleid;

  • b. lokale tijdinitiatieven: ruimere en beter afgestemde openingstijden;

  • c. ondernemerschap en persoonlijke dienstverlening; of

  • d. implementatietrajecten: doelgerichte verspreiding van resultaten en producten.

 • 2 Subsidie wordt geweigerd voorzover subsidie wordt verstrekt op grond van een andere rijkssubsidieregeling met een doelstelling die overeenkomt met de doelstelling, bedoeld in deze regeling.

Artikel 3. Aanvrager/begunstigde

[Vervallen per 01-01-2008]

De subsidie wordt aangevraagd door en verstrekt aan samenwerkende organisaties in Nederland met deskundigheid op het gebied van een of meer van de in artikel 2 genoemde onderwerpen.

Artikel 5. Maximale subsidie

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt ten hoogste € 140.000,–.

 • 2 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt ten hoogste € 140.000,–.

 • 3 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, bedraagt ten hoogste € 140.000,–.

 • 4 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, bedraagt ten hoogste € 75.000,–.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 20 augustus 2005, en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die onmiddellijk voor de datum waarop deze vervalt geldt, van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de minister.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraagtijdvak 2005 Subsidieregeling Dagindeling ESF-3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina