Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 30-06-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 november 2005, nr. TRCJZ/2005/1132, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied (Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering en de chief financial officer van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering en de chief financial officer van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betalingen te verrichten ter nakoming van financiële verplichtingen die zijn aangegaan ter uitvoering van maatregel 511 van het programma voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 15 van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277), van Nederland, en het declareren bij de financierende partijen van gelden die deel uitmaken van die betalingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering, de chief financial officer en de regiodirecteuren van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering, de chief financial officer, de regiodirecteuren en de hoofden projecten van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering, de chief financial officer, de regiodirecteuren, de hoofden projecten en de teamhoofden inrichting van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

  • a. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de landinrichtingsrente aan te tekenen in de registers van het kadaster;

  • b. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de herinrichtingsrente aan te tekenen in de registers van het kadaster;

  • c. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de reconstructierente aan te tekenen in de registers van het kadaster.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering, de chief financial officer, de regiodirecteuren, de hoofden projecten en de teamhoofden inrichting van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te vertegenwoordigen in de administratieve procedures inzake Onteigening als bedoeld in de artikelen 122 en 123 Onteigeningswet.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de hoofden grondzaken en de plaatsvervangend hoofden grondzaken van de Dienst Landelijk Gebied wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Staat der Nederlanden te vertegenwoordigen bij de levering van onroerende zaken en rechten aan het bureau beheer landbouwgronden, dan wel aan Staatsbosbeheer, die zijn onteigend overeenkomstig artikel 87 en/of artikel 122, eerste lid, van de Onteigeningswet, artikel 6, eerste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën of artikel 5 van de Reconstructiewet Midden-Delfland.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering en de chief financial officer van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiele aard;

  • b. het afwijzen van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning ervan tot bedragen van ten hoogste € 50.000,–.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

De regiodirecteuren, de hoofden projecten, het hoofd concern staf, het hoofd betaalorgaan, het hoofd concern produktie, het hoofd concern audit, het hoofd en plaatsvervangend hoofd shared service center, het hoofd concern control en het hoofd informatiemanagement en procesbeheer van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

De teamhoofden en de hoofden regio control van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard voorzover deze een bedrag van € 5000,– niet te boven gaan.

Artikel 9a

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de directeur uitvoering, de chief financial officer, de regiodirecteuren, de hoofden projecten, het hoofd concern staf en het hoofd concern productie van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten ten laste van programmabudget, voor zover het bedrag het hiervoor vastgestelde bedrag in de begroting niet overschrijdt.

Artikel 9b

[Vervallen per 01-01-2012]

De teamhoofden van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten ten laste van programmabudget voor zover deze een bedrag van € 100.000,- niet te boven gaan.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 9b, luidt:

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

gevolgd door de functieaanduiding, handtekening en naam functionaris.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 25 november 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina