Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, etc. (afschaffing verplichte bundeling [...] gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden)

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Wet van 24 november 2005 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet gemeenschappelijke regelingen te wijzigen in verband met de afschaffing van de verplichte ordening van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V. (overgangsrecht kaderwetgebieden)

De Wet gemeenschappelijke regelingen zoals deze luidde vóór de inwerkingtreding van deze wet tot 1 januari 2005 blijft van toepassing op een samenwerkingsgebied als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Kaderwet bestuur in verandering.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 24 november 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina