Instellingsbesluit ICN

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 04-12-2005 t/m 31-12-2008

Besluit van 23 november 2005, nr. 5717167, houdende instelling van de Interdepartementale Commissie voor Normalisatie en certificatie (ICN)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Overwegende:

– dat de instellingstermijn van de Interdepartementale Commissie voor Normalisatie en certificatie (ICN) met ingang van 1 januari 2004 is verstreken;

– dat uitvoering gegeven moet worden aan de Kabinetsnota Accreditatie en Certificatie in het kader van het overheidsbeleid (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 304 nr. 1), en dat het Platform Kenbaarheid heeft gevraagd om een kabinetsstandpunt ten aanzien van normalisatie en normalisatieprocessen;

– dat het derhalve wenselijk is de ICN opnieuw in te stellen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Er is een Interdepartementale Commissie voor Normalisatie en certificatie (ICN).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De ICN heeft tot taak de beleidsvoorbereiding en advisering van de Minister van Economische Zaken dan wel de ministers die het aangaat, met betrekking tot het overheidsbeleid inzake normalisatie, certificatie en accreditatie, zowel op nationaal als op internationaal niveau, teneinde te komen tot een gecoördineerd overheidsbeleid.

 • 2 De ICN behartigt deze taak door:

  • a. het bewaken van de implementatie van kabinetsbesluiten, beleidsvisies en overeenkomsten met instellingen en organisaties op het gebied van normalisatie, certificatie en accreditatie, en

  • b. het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen de ministeries over:

   • 1°. de inzet van regelgeving enerzijds en het gebruik van de zelfreguleringsinstrumenten normalisatie, certificatie en accreditatie anderzijds;

   • 2°. het gebruik van instellingen en organisaties op het gebied van normalisatie, certificatie en accreditatie alsmede de bestuurlijke en financiële betrokkenheid daarbij van de ministeries;

   • 3°. beïnvloeding van de beleidsontwikkelingen binnen de EU;

   • 4°. de implementatie van EG-regelgeving die gericht is op een algemene verwijzing naar normen;

   • 5°. de implementatie van Nieuwe Aanpak richtlijnen;

   • 6°. het onderhouden van een extern netwerk met partijen buiten de overheid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister van Economische Zaken wijst de voorzitter, tevens lid, aan.

 • 2 De Minister van Economische Zaken wijst de secretaris, tevens lid, aan.

 • 3 De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijzen elk een ambtenaar als lid aan, en wijzen elk een ambtenaar als plaatsvervangend lid aan.

 • 4 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wijst een ambtenaar van het directoraat-generaal Milieu en een ambtenaar van het directoraat-generaal Wonen als lid aan, en wijst van elk van de twee genoemde directoraten-generaal een ambtenaar als plaatsvervangend lid aan.

 • 5 De Ministers van Defensie, van Financiën en van Buitenlandse Zaken kunnen een ambtenaar als lid aanwijzen, en een ambtenaar als plaatsvervangend lid aanwijzen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De ICN kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit haar midden, werkgroepen instellen.

 • 2 De ICN kan nadere regels stellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De ICN brengt eenmaal per twee jaar verslag uit van haar werkzaamheden aan de Minister van Economische Zaken.

 • 2 De ICN stelt voor 1 oktober 2008 een evaluatierapport op waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het rapport wordt aangeboden aan de Minister van Economische Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina