Regeling eenmalige uitkering experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 25-11-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 21 november 2005, nr. 2005-0000281451, houdende regels met betrekking tot de toekenning van een eenmalige specifieke uitkering als stimulering aan gemeenten die deelnemen aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 (Regeling eenmalige uitkering experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

  • b. deelnemende gemeente: gemeente die krachtens artikel 1, eerste lid, tweede volzin, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand is aangewezen voor het houden van een experiment met het oog op nieuwe voorzieningen die de kiesgerechtigden in Nederland in staat stellen om in een stemlokaal naar keuze te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister verstrekt ter stimulering van het experiment, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, aan de deelnemende gemeenten een eenmalige specifieke uitkering van € 0,10 per kiesgerechtigde inwoner.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Voor de berekening van de uitkering, bedoeld in artikel 2, wordt uitgegaan van het verwachte aantal kiesgerechtigde inwoners op 7 maart 2006, zoals door de deelnemende gemeenten voor 1 december 2005 opgegeven aan de minister.

  • 2 De gemeenten baseren het verwachte aantal kiesgerechtigde inwoners, bedoeld in het eerste lid, op het aantal kiesgerechtigde inwoners op 6 maart 2002 en de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 3 De minister beoordeelt de opgaven en kan indien daartoe redenen zijn het aantal verwachte kiesgerechtigde inwoners lager vaststellen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De uitkering wordt binnen zes maanden na ontvangst van de opgave, bedoeld in artikel 3, eerste lid, betaald.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige uitkering experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina