Wijzigingsregeling diverse regelingen OCW i.v.m. CAO 2005–2007

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 november 2005, nr. PO/B&B/2005/52195, houdende wijziging van de Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid po 2005–2006 en de Regeling facilitering versterking bestuur en management 2005–2006, onder andere in verband met de CAO 2005–2007

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid primair onderwijs po 2005–2006.]

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling facilitering versterking bestuur en management 2005–2006.]

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2007]

Voor scholen voor praktijkonderwijs blijven de bedragen in de Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid primair onderwijs po 2005–2006 gelden, zoals die luidden voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling en wordt de bekostiging uitbetaald op basis van de percentages zoals die luidden voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt wat betreft artikel II terug tot en met 30 juli 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina