Faciliteitenregeling onderwijsnummer primair onderwijs

[Regeling vervallen per 31-07-2006.]
Geldend van 07-12-2005 t/m 30-07-2006

Faciliteitenregeling onderwijsnummer primair onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 2. Verstrekking subsidie

[Vervallen per 31-07-2006]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school heeft aanspraak op een subsidie voor de invoering van het persoonsgebonden nummer. Deze subsidie bedraagt € 269,00 per school en € 3,35 per leerling.

  • 2 De subsidie per leerling wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2004. Voor scholen die op 1 augustus 2005 voor de eerste keer voor bekostiging in aanmerking komen, geldt als teldatum 1 oktober 2005.

  • 3 Het bevoegd gezag van een school ontvangt in december 2005 een beschikking omtrent de verstrekking van de subsidie. Scholen die op 1 augustus 2005 voor de eerste keer voor bekostiging in aanmerking komen, ontvangen in mei 2006 deze beschikking. Voor de verstrekking van subsidie hoeft geen aanvraag te worden ingediend.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 31-07-2006]

De in artikel 2 bedoelde subsidie wordt uitbetaald in december 2005. Scholen die op 1 augustus 2005 voor de eerste keer voor bekostiging in aanmerking komen, ontvangen deze subsidie in mei 2006.

Artikel 4. Verantwoording

[Vervallen per 31-07-2006]

Verantwoording over het boekjaar 2006 wordt afgelegd in het jaarverslag tevens de AVR over de eerste zeven maanden van dat boekjaar.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-07-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 juli 2006.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-07-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Faciliteitenregeling onderwijsnummer primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina