Besluit bijeenroepen conferenties Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2010

Besluit van 11 november 2005, tot het bijeenroepen van conferenties van de Nederlandse Antillen, de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,

Op de voordracht van Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van 11 november 2005, nr. 05M479433;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Nederlandse Antillen, de vijf eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland overleggen over de hervorming van de staatkundige, bestuurlijke en financiële verhoudingen van de vijf Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk en de gevolgen hiervan voor het Koninkrijk;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Er worden conferenties bijeen geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen, de vijf eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland.

  • 2 De startconferentie zal aanvangen op 26 november 2005 te Curaçao.

  • 3 De datum van aanvang van de daaropvolgende conferenties wordt vastgesteld door Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, in overleg met de Onze Minister-President van de Nederlandse Antillen, Onze Minister-President van Aruba en Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De regeringen van de Nederlands Antillen, Aruba en Nederland benoemen vertegenwoordigers ter deelneming aan de conferenties.

  • 2 De eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba benoemen vertegenwoordigers ter deelneming aan de conferenties, met dien verstande dat voor elke in de eilandsraad vertegenwoordigde politieke partij tenminste één vertegenwoordiger wordt benoemd.

  • 3 De personen die deel uitmaken van het presidium van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferenties, treden op als algemeen adviseurs van de conferenties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Als voorzitter van de conferenties zal optreden Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Bij de besluitvorming ter conferentie brengt elk der landen en elk der eilandgebieden één stem uit.

  • 2 De regeringen van de landen en de eilandsraden van de eilandgebieden wijzen uit de delegatie van het desbetreffende land of eilandgebied degene aan, die namens de delegatie stemt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De conferentie stelt haar werkwijze, waaronder begrepen de verdere besluitvormingsprocedure, vast.

  • 2 De conferentie heeft de bevoegdheid deskundigen uit te nodigen om haar van raad te dienen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

De conferentie zal worden bijgestaan door het secretariaat van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferenties.

Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, en Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat tezamen met de daarbij behorende nota van toelichting zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State van het Koninkrijk, de Hoge Raad der Nederlanden, de Staten van de Nederlandse Antillen en van Aruba, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, de Algemene Rekenkamers van de landen en de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Den Haag, 11 november 2005

Beatrix

De

Minister-President, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk

,

J.P. Balkenende

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina