Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WIA
Wet WIA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019057
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
 6. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 7. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 9. Beleidsregel boete werknemer 2017
 10. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 11. Beleidsregel maatregelen UWV
 12. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 13. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 14. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 15. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 16. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 17. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 18. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
 19. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
 20. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
 21. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 22. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
 23. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 24. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
 25. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 26. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 27. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021
 28. Besluit regels export uitkeringen
 29. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 30. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 31. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 32. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 33. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 34. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 35. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 36. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
 37. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 38. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 39. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 40. Protocol Voorzieningen UWV 2020
 41. Regeling bepaling eerste werkdag
 42. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
 43. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
 44. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 45. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
 46. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
 47. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 48. Regeling terugvordering geringe bedragen
 49. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
 50. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
 51. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 52. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
 53. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
 54. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 55. Remigratiebesluit
 56. Reïntegratiebesluit
 57. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 58. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 59. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: XV, XXI
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2, 3
 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 5. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 4:1, 5:1, 5:1a
 6. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 7. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 8. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 10. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 12. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 13. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 14. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 15. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  Artikel: 2
 18. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
  Artikel: 1
 20. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 21. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  Artikel: 1
 22. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 25. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13, 5.14, 5.18a
 26. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 27. Besluit UWV Onderzoekssubsidie ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
  Bijlage: Themabesluit Subsidiethema ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
 28. Besluit Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.11
 29. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  Artikelen: 1, 2, 3
 30. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 31. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 32. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 33. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 12f, 25b
 34. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 35. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 36. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 12
 37. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 38. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 39. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 40. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 41. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
  Artikel: 1
 42. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
  Artikel: 1
 43. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
  Artikel: 1
 44. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
  Artikel: 1
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
  Artikel: 1
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
  Artikel: 1
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
  Artikel: 1
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
  Artikel: 1
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
  Artikel: 1
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
  Artikel: 1
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
  Artikel: 1
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
  Artikel: 1
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2018
  Artikel: 1
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019
  Artikel: 1
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2020
  Artikel: 1
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2021
  Artikel: 1
 57. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 8b, 19a
 58. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 3a, 9a
 59. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 60. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 61. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 62. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 1, 9, 10
 63. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946
 64. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 65. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 66. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikel: 1
 67. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 68. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  Artikelen: 1, 6
 69. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 70. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 71. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 72. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 73. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 74. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  Tekst: tekst
 75. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 76. Circulaire wijziging vergoedingen diverse leden bestuur waterschappen (2011)
  Tekst: tekst
 77. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 78. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 79. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 8, 12c, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27a
 80. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  Artikel: 7
 81. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 82. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 31
 83. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VII
 84. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 85. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 86. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 87. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 88. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 89. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 90. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 91. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 10g, 53, 60a
 92. Pensioenwet
  Artikel: 8
 93. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 94. Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg
  Bijlagen: 1, 2, 3
 95. Regeling SUWI
  Artikel: 3.4
 96. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 97. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 98. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 99. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 100. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
  Artikel: 2
 101. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 102. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
  Artikel: 1
 103. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 104. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 105. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 106. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 1
 107. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 108. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikelen: 1, 7
 109. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 110. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 111. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 112. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5
 113. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5
 114. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:11:1, 4:5
 115. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5
 116. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:3:1
 117. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 118. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1, Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer voor minder dan 35% WIA
 119. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:11, 5:10, 5:10:1, 5:3:1
 120. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 5:10:1, 5:3:1
 121. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:11:1, 4:5, 5:3:1
 122. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 123. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 124. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:5, 5:10:1
 125. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 126. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 127. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 128. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 130. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 131. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 4, 6d, 6f
 132. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XX
 133. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1, 16, 17
 134. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 135. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 3, 6, 12b
 136. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 1a
 137. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 138. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 139. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 140. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.3
 141. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 4a.1.1
 142. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 143. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 8
 144. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikelen: 1, 3
 145. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 3.0, 3.6a
 146. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXII
 147. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XXII
 148. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXIII
 149. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXIII
 150. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXXII
 151. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXXI
 152. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXI
 153. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXI
 154. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XIX
 155. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XVIII
 156. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: III
 157. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XII
 158. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 159. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Bijlage: 21
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 160. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 161. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 162. Werkloosheidswet
  Artikelen: 8a, 11, 19, 21, 27g, 37, 42a
 163. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.2, 2.1, 2.12, 2.18, 2.19, 2.4, 2.6
 164. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:13
 165. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 54, 59
 166. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 2:66, 3:43, 5.8.20, 1, 46, 51
 167. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: III
 168. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VI
 169. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 21a, 24, 27, 34, 38a, 43, 56, 76a, 111, 115
 170. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VII
 171. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 172. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 173. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 24, 48a, 48d
 174. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.78a
 175. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XIV
 176. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 3a.1.1
 177. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 178. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 10a, 11, 12a, 35, 35g
 179. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 180. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: V
 181. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 33d, 82a
 182. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 2.14, 2.2, 2.6
 183. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: I
 184. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XVIII
 185. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikelen: III, VIIIa
 186. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 187. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VI
 188. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIII
 189. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  Artikel: III
 190. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikel: IV
 191. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: II
 192. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 193. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  Artikel: III
 194. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  Artikel: IX
 195. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 196. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXV
 197. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: III
 198. Ziektewet
  Artikelen: 6, 8a, 11, 29b, 29f, 45, 45g, 64, 65, 107
Terug naar begin van de pagina