Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WIA
Wet WIA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019057
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
 6. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 7. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 9. Beleidsregel boete werknemer 2017
 10. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 11. Beleidsregel maatregelen UWV
 12. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 13. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 14. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
 15. Beleidsregels Scholing 2016
 16. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 17. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 18. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
 19. Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen
 20. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
 21. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
 22. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 23. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
 24. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 25. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 26. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 27. Besluit regels export uitkeringen
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 29. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 30. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 31. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 32. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 33. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 34. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 35. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
 36. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 37. Regeling bepaling eerste werkdag
 38. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
 39. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
 40. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 41. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 42. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
 43. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
 44. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 45. Regeling terugvordering geringe bedragen
 46. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
 47. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
 48. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 49. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
 50. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
 51. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 52. Remigratiebesluit
 53. Reïntegratiebesluit
 54. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 55. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 56. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: XV, XXI
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2, 3
 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 5. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 35, 37a, 45, 98, 98b, 102
 6. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 4:1, 5:1, 5:1a
 7. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 8. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 9. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a
 10. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 12. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
 13. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  Bijlage: bijlage
 14. Beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2017
  Artikel: 2
 15. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 16. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels Scholing 2016
  Artikel: 1
 18. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  Artikel: 2
 19. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 20. Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
  Artikel: 1
 21. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 22. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 26. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13, 5.14
 27. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 28. Besluit UWV Onderzoekssubsidie ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
  Bijlage: : Themabesluit Subsidiethema ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
 29. Besluit Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.11
 30. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  Artikelen: 1, 2, 3
 31. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 32. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 33. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 12f, 25b
 34. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 35. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 36. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 12
 37. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 38. Besluit informatievoorziening WVO
  Bijlage: 1
 39. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 40. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 41. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 42. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
  Artikel: 1
 43. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
  Artikel: 1
 44. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
  Artikel: 1
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
  Artikel: 1
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
  Artikel: 1
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
  Artikel: 1
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
  Artikel: 1
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
  Artikel: 1
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
  Artikel: 1
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
  Artikel: 1
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
  Artikel: 1
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
  Artikel: 1
 54. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 8b, 19a
 55. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 3a, 9a
 56. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 57. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 58. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 59. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946
 60. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 61. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 62. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikel: 1
 63. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 64. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  Artikelen: 1, 6
 65. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 66. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 67. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 68. Circulaire Bezoldiging cdK's, (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden
  Tekst: tekst
 69. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (commissarissen van de Koningin)
  Tekst: tekst
 70. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  Tekst: tekst
 71. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 72. Circulaire afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35%
  Tekst: tekst
 73. Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters
  Tekst: tekst
 74. Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden
  Tekst: tekst
 75. Circulaire herzien percentage WGA-premieverhaal 2010
  Tekst: tekst
 76. Circulaire overdracht personeelsgegevens door rijkswerkgevers bij interdepartementale verplaatsing
  Tekst: tekst
 77. Circulaire wijziging vergoedingen diverse leden bestuur waterschappen (2011)
  Tekst: tekst
 78. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 5
 79. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 80. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 8, 12c, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27a
 81. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  Artikel: 7
 82. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 3.1.6
 83. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 31
 84. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VII
 85. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 86. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 87. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 88. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 89. Participatiewet
  Artikelen: 6, 53, 60a
 90. Pensioenwet
  Artikel: 8
 91. Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg
  Bijlagen: 1, 2, 3
 92. Regeling SUWI
  Artikel: 3.4
 93. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 94. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 95. Regeling inburgering allochtone vrouwen G31
  Artikel: 1
 96. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
  Artikel: 2
 97. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 98. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
  Artikel: 1
 99. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 100. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 101. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 102. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 1
 103. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 104. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
  Artikelen: 6, 6a
 105. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikelen: 1, 7
 106. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 49, 54h, 104, 108
 107. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 108. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 109. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 110. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:3:1
 111. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 112. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1, Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer voor minder dan 35% WIA
 113. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:11, 5:10, 5:10:1, 5:3:1
 114. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 5:10:1, 5:3:1
 115. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:11:1, 4:5, 5:3:1
 116. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 117. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 118. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 119. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 120. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 4, 6d, 6f
 121. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XX
 122. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1, 16, 17
 123. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 124. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 3, 6, 12b
 125. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 126. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 127. Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
  Artikel: 1
 128. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 129. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 130. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.3
 131. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 132. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikelen: 1, 3
 133. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 3.6a
 134. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 135. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXII
 136. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XXII
 137. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXIII
 138. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXIII
 139. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXXII
 140. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXXI
 141. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: III
 142. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XII
 143. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 144. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.39, 7.1e
  Bijlage: 21
 145. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 146. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 147. Werkloosheidswet
  Artikelen: 8a, 11, 19, 21, 27g, 37, 42a
 148. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.2, 2.1, 2.12, 2.18, 2.19, 2.4, 2.6
 149. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:13
 150. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 54, 59
 151. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 2:66, 3:43, 3:50, 5.8.20, 1, 46, 51
 152. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: III
 153. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VI
 154. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 21a, 24, 28, 34, 38a, 43, 51, 56, 76a, 111, 115, 122a
 155. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VII
 156. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 157. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 158. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 24, 48d
 159. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.78a
 160. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XIV
 161. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 162. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 12a, 35, 35g
 163. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 164. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: V
 165. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 33, 33d, 82a
 166. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 167. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: I
 168. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikelen: III, VIIIa
 169. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VI
 170. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIII
 171. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  Artikel: III
 172. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikel: IV
 173. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: II
 174. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 175. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  Artikel: III
 176. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  Artikel: IX
 177. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 178. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXV
 179. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: III
 180. Ziektewet
  Artikelen: 6, 8a, 11, 29b, 29f, 45, 45g, 64, 65
Terug naar begin van de pagina