Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 05-02-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 9 november 2005, houdende vaststelling van de heffing voor de promotie van boerderijzuivelproducten voor het jaar 2006 (Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2006)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

Artikel 2

  • 1 Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2006 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,19 per 100 kg melk.

  • 2 Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2006 tot en met 31 december 2006 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,15 per 100 kg melk

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2006.

Zwolle, 9 november 2005

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 januari 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 12 januari 2006, nr. TRCJZ/2005/3394.

Terug naar begin van de pagina