Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-12-2006.]
Geldend van 28-01-2006 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 9 november 2005, houdende regels terzake van de aan de ondernemers die het schoenherstellersbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing opleiding voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2006)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie schoenmakerij;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend.

§ 2. De heffing

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het schoenherstellersbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2006 een heffing opgelegd ten behoeve van de opleiding schoenherstellen, cursussen en vakwedstrijden.

  • 2 De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal vestigingen waarin door de ondernemer het schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt € 50,- voor iedere vestiging waarin het schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend.

  • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer het bedrijf uitsluitend anders dan in een vestiging uitoefent € 50,- per onderneming.

§ 3. Vermindering van heffing

Artikel 4

  • 1 Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil, indien de uitoefening van het schoenherstellersbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.

  • 2 De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.

Artikel 5

Vermindering als bedoeld in artikel 4 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Den Haag, 9 november 2005

P. Kalle

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 januari 2006 en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 16 januari 2006, nr. AV/CAM/2006/2125.

Terug naar begin van de pagina