Zuivelverordening heffing gezondheidszorg runderen 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-03-2007.]
Geldend van 22-01-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 9 november 2005, houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ten behoeve van de gezondheidszorg voor runderen voor het jaar 2006 (Zuivelverordening heffing gezondheidszorg runderen 2006)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

  • 1 Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,03 per 100 kg melk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvanger van de melk.

Artikel 3

  • 1 Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2006 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,06 per 100 kg melk.

  • 2 Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2006 tot en met 31 december 2006 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening heffing gezondheidszorg runderen 2006.

Zwolle, 9 november 2005

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 december 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 21 december 2005, nr. TRCJZ/2005/3393.

Terug naar begin van de pagina