Regeling vaststelling vergoeding voor wegbeheerders bij exceptionele transporten

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Regeling van 9 november 2005, Hoofddirectie Juridische Zaken, nr. HDJZ/AWW/2005-2156 tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding die wegbeheerders ingevolge artikel 149b, zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994 in het kader van de ontheffingverlening voor exceptionele transporten van de Dienst Wegverkeer ontvangen (Regeling vaststelling vergoeding voor wegbeheerders bij exceptionele transporten)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 149b, zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Een wegbeheerder ontvangt van de Dienst Wegverkeer voor elke incidentele ontheffing die wordt verleend ingevolge artikel 149a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, voor een of meer transporten die over een weg voeren die onder zijn beheer staat, een vergoeding ter hoogte van € 16,–.

  • 2 Een wegbeheerder ontvangt van de Dienst Wegverkeer voor langlopende ontheffingen die worden verleend ingevolge artikel 149a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, voor een of meer transporten die over een weg voeren die onder zijn beheer staat, een vergoeding ter hoogte van:

    Bijlage 251657.png
  • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, ontvangt een wegbeheerder van de Dienst Wegverkeer een vergoeding van nihil voor ontheffingen verleend voor samenstellen, met een laadlengte van tenminste 18 meter of een vergelijkbare laadlengte indien de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van afneembare laadstructuren bestaande uit ten hoogste drie voertuigen en ingericht voor het vervoer van goederen waarvan de totale lengte niet meer bedraagt dan 25,25 meter en de totale massa niet meer dan 60 ton.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vergoeding voor wegbeheerders bij exceptionele transporten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina