Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-06-2009

Besluit van 8 november 2005, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen (Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 september 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-1803, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161 en 1964, 83), de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 25 november 2004 (protocol 2004-II-22) en artikel 26a, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 oktober 2005, nr. W09.05.0409/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 november 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2135, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek is van kracht het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen met de daarbij behorende bijlagen, dat is gevoegd bij dit besluit en dat kan worden aangehaald als: Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen (RVP).

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden richtlijnen en aanwijzingen aan de bevoegde autoriteit gegeven overeenkomstig de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resoluties.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit is strafbaar, tenzij anders is bepaald.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 november 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vijftiende december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina