Regeling elektronische tolheffingssystemen

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van 8 november 2005, nr. HDJZ/I&O/2005-2159, Hoofddirectie Juridische Zaken houdende regels met betrekking tot de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 145a van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 145a van de Wegenverkeerswet 1994, wordt aangewezen: richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (PbEU L 166).

Artikel 1a

  • 1 De aanbieder van een elektronisch heffingssysteem voldoet aan de artikelen 3 en 4 van Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingdienst en de bijbehorende technische onderdelen (PbEU 2009, L 268).

  • 2 De aanbieder, bedoeld in het eerste lid, verleent de Dienst Wegverkeer voor de uitvoering van artikel 19 van de beschikking, bedoeld in het eerste lid, te allen tijde de noodzakelijke medewerking.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 20 april 2005 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (Kamerstukken II 2004/2005, 30 082, nr. 1), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina