Mandaatbesluit LNV Algemene Inspectiedienst

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2005, nr. TRCJZ/2005/3210, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst (Mandaatbesluit LNV Algemene Inspectiedienst)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur en plaatsvervangend directeur van de Algemene Inspectiedienst worden gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst;

 • b. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • c. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend;

 • d. de instelling van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Klachtenregeling AID Dienstonderdeel Opsporing.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, het hoofd van het Dienstonderdeel Opsporing en de hoofdinspecteurs van de Algemene Inspectiedienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de afdoening van klachten betreffende gedragingen van ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst, voorzover de klacht niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende klachten niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de hoofdinspecteurs, de plaatsvervangend hoofdinspecteurs en de hoofden bedrijfsbureau van de Algemene Inspectiedienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2012]

Het hoofd van het Dienstonderdeel Opsporing en het plaatsvervangend hoofd van het Dienstonderdeel Opsporing is gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3b

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de hoofdinspecteurs en de plaatsvervangend hoofdinspecteurs, alsmede het hoofd bedrijfsbureau van de Algemene Inspectiedienst zijn gemachtigd tot het nemen van besluiten namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu als het gaat om overtredingen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende besluiten als bedoeld in artikel 40, eerste en tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3a, luidt:

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  gevolgd door de functieaanduiding, handtekening en naam functionaris.

 • 2 In afwijking van het eerste lid luidt de ondertekening van besluiten, bedoeld in artikel 3b als volgt:

  De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu, respectievelijk De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

  namens deze:

  (naam)

  (functie)

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Algemene Inspectiedienst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 november 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina