Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-11-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2005, nr. VO/F/2005/46794, houdende toekenning overgangsbudgetten vanwege decentralisatie van de vervangingsuitgaven en de wachtgelduitgaven in het voortgezet onderwijs (Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bevoegd gezag: het bevoegd gezag van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs met lumpsumbekostiging als bedoeld in de WVO met uitzondering van besturen die uitsluitend het bevoegd gezag zijn van instellingen als bedoeld in artikel 2.6. van de WEB.

Artikel 2. Aanvullende bekostiging overgangsbudget vervangingsuitgaven

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bevoegd gezag in het schooljaar 2005–2006 ontvangt eenmalig aanvullende bekostiging voor personeelskosten in verband met vervanging van personeel ten bedrage van € 42.000.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging overgangsbudget wachtgelduitgaven

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bevoegd gezag in het schooljaar 2006–2007 ontvangt eenmalig aanvullende bekostiging voor personeelskosten in verband met wachtgelduitgaven ten bedrage van € 16.000.

Artikel 4. Toekenning en betaling

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in de artikelen 2 en 3, wordt ambtshalve toegekend.

  • 2 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in december 2005 een beschikking waarin de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, is opgenomen. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats in december 2005.

  • 3 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in december 2006 een beschikking waarin de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, is opgenomen. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt uiterlijk plaats in december 2006.

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan vervanging van personeel of wachtgelduitgaven. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina