Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2006, groeipercentage [...] herziening van het bedrag voor schoolbegeleiding in 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 07-10-2006 t/m 31-12-2006

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2006, groeipercentage voor het jaar 2004 en tweede herziening van het bedrag voor schoolbegeleiding in 2005

Artikel 2. Percentage voor leerlingengroei

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien het aantal leerlingen in een gemeente, anders dan door een wijziging van de grenzen van die gemeente, op 1 oktober 2004 met meer dan 5% toegenomen is ten opzichte van het totale aantal leerlingen op 1 oktober 1996, wordt het aantal leerlingen boven dit percentage voor het jaar 2006 meegeteld als leerling bedoeld in de eerste volzin van artikel V, artikel A2, tweede lid, van de Wet van 15 mei 1997 (Stb. 252) tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding). Indien een gemeente in aanmerking komt voor extra middelen in verband met de groei van het aantal leerlingen, zal dit door Cfi worden berekend en ineens worden toegekend. Hiervoor hoeft geen apart verzoek te worden ingediend.

Artikel 3. Tweede herziening van het bedrag per leerling schoolbegeleiding in 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

De Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003 wordt, onder voorbehoud van goedkeuring van de 2e suppletoire begroting 2005, als volgt gewijzigd:

In artikel 2 wordt ‘voor het jaar 2005 vastgesteld op € 33,98’ vervangen door ‘voor het jaar 2005 vastgesteld op € 37,75’.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 3 werkt terug tot en met 1 januari 2005. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2006, groeipercentage voor het jaar 2004 en tweede herziening van het bedrag voor schoolbegeleiding in 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina