Instellingsbesluit Commissie bijzondere munten 2006 en 2007

[Regeling vervallen per 31-12-2007.]
Geldend van 12-11-2005 t/m 30-12-2007

Besluit van 3 november 2005, nr. FM 2005-02598 M, houdende de instelling van een commissie ter advisering over de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2006 en 2007 zullen worden uitgegeven (Commissie bijzondere munten 2006 en 2007)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegelden 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2007]

Er is een ‘Commissie bijzondere munten 2006 en 2007’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2007]

De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2006 en 2007 zullen wordt uitgegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2007]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie, tevens onbezoldigd lid, wordt benoemd de directeur Financiële Markten van het ministerie van Financiën dr. B. ter Haar.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. ir. M.T. Brouwer;

  • b. de heer H.J. van Houwelingen;

  • c. mevrouw drs. M. Scharloo;

  • d. mevrouw M. Verstappen;

  • e. mevrouw drs. M. Zilverberg.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2007]

In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het Ministerie van Financiën.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2007]

Aan de leden van de Commissie wordt een vergoeding toegekend van € 200,00 per bijeenkomst.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 oktober 2005. Het besluit vervalt met ingang van 31 december 2007.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina