Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geldend van 13-07-2010 t/m 30-11-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 1 november 2005, nr. 5383512/505/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de openbaar vervoersbedrijven

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, en artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2010]

Maximaal het aantal personen in de bijlage bij dit besluit aangegeven medewerkers, in dienstbetrekking werkzaam bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde openbaar vervoersbedrijven en belast met de opsporing van strafbare feiten, is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissement, waarin de vestigingsplaats is gelegen van het openbaar vervoersbedrijf waarbij de desbetreffende buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps van de politieregio waarin de vestigingsplaats is gelegen van het openbaar vervoersbedrijf waarbij de desbetreffende buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid kan, indien door openbaar vervoersbedrijven een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, is gesloten, in de bijlage bij dit besluit één hoofdofficier van justitie als toezichthouder en één korpschef als direct toezichthouder worden aangewezen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:

  • a. handboeien van een door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;

  • b. een korte wapenstok van een door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type,

  indien en voor zover de noodzaak tot het dragen van geweldsmiddelen daartoe uitdrukkelijk is vastgesteld door de Minister van Justitie.

 • 3 De werkgever zendt meldingen van het gebruik van geweld door de buitengewoon opsporingsambtenaar toe aan de direct toezichthouder en de toezichthouder.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2010]

De directeur van een openbaar vervoersbedrijf brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het betreffende bedrijf aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het desbetreffende openbaar vervoersbedrijf;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd;

 • d. het aantal klachten dat tegen buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend;

 • e. voor zover het openbaar vervoersbedrijf hiertoe de bevoegdheid is verleend, het aantal malen dat gebruik is gemaakt van geweld en de aard van dit geweld.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 1 november 2005, nr. 5383512/505/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2005 en vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 11

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd

Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden,

R.R. Joesoef Djamil

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2010]

naam en vestigingsplaats openbaar vervoersbedrijf

max. aantal boa’s

toezichthouder

direct toezichthouder

GVB Exploitatie BV, Amsterdam

300

Hovj Amsterdam

korpschef Amsterdam-Amstelland

Novio NV, Nijmegen

8

Hovj Arnhem

korpschef Gelderland-Zuid

Veolia Transport Nederland NV, Breda

100

Hovj Breda

korpschef Midden- en West-Brabant

HTM Personenvervoer, Den Haag

250

Hovj Den Haag

korpschef Haaglanden

Arriva Personenvervoer Nederland BV, Heerenveen

180

Hovj Leeuwarden

korpschef Friesland

Hermes Openbaar Vervoer BV, Weert

50

Hovj Arnhem

korpschef Gelderland-Zuid

RET NV, Rotterdam

300

Hovj Rotterdam

korpschef Rotterdam-Rijnmond

GVU BV, Utrecht

30

Hovj Utrecht

korpschef Utrecht

Connexion openbaar vervoer NV, Hilversum

300

Hovj Utrecht

korpschef Utrecht

Stadsvervoer Nederland BV, Amersfoort

12

Hovj Utrecht

korpschef Utrecht

Syntus BV, Doetinchem

50

Hovj Zutphen

korpschef Noord- en Oost-Gelderland

Qbuzz

30

Hovj Groningen

korpschef Korps Landelijke Politiediensten

Terug naar begin van de pagina