Regeling vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds krachtens regels voor innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-12-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 oktober 2005, nr. WJZ 5100950, houdende de vaststelling van tenderperiodes en subsidieplafonds en ophoging van subsidieplafonds krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten en het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie op aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit, die betrekking hebben op een internationaal IS-project en zijn ontvangen in de periode 2 maart 2005 tot en met 13 mei 2005, wordt verhoogd tot € 15.460.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies krachtens de Regeling op aanvragen, ontvangen in de periode van 14 mei 2005 tot en met 5 september 2005, wordt verhoogd tot € 3.490.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als periodes na afloop waarvan de aanvragen om subsidie op grond van het Besluit, die betrekking hebben op een internationaal IS-project en in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld

  • a. de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt en loopt tot en met 19 december 2005;

  • b. 2 januari 2006 tot en met 28 april 2006;

  • c. 1 mei 2006 tot en met 4 september 2006.

 • 2 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periodes, worden vastgesteld op

  • a. € 9.000.000 met betrekking tot de in lid 1 onder a genoemde periode;

  • b. € 8.000.000 met betrekking tot de in lid 1 onder b genoemde periode en € 9.000.000 met betrekking tot de in lid 1 onder c genoemde periode.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als periodes na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Regeling, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld

  • a. de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt, en loopt tot en met 19 december 2005;

  • b. 2 januari 2006 tot en met 28 april 2006;

  • c. 1 mei 2006 tot en met 4 september 2006.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies aan op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periodes, wordt voor elke periode vastgesteld op € 2.000.000.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina