Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-03-2007.]
Geldend van 02-03-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 27 oktober 2005, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de legsector voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2006)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2006;

Besluit:

2. Broedeieren en eendagskuikens

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00384 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00021 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2006 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,01091 per eendagskuiken in geval van opfok grootmoederdieren,

  • b. € 0,00836 per eendagskuiken in geval van opfok moederdieren,

  • c. € 0,0014 per eendagskuiken in geval van opfok gebruikspluimvee.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2006 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Hst tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokbedrijven €0,01765 per kuiken.

3. Grootmoederdieren en moederdieren

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden moederdieren voor legrassen kippen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,28045 per grootmoederdier,

  • b. € 0,06085 per moederdier,

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier van legrassen kippen verschuldigd, en wel:

  • a. zodra het grootmoeder dier of moederdier is geplaatst, of

  • b. zodra het grootmoederdier of moederdier de leeftijd van 20 weken heeft bereikt, in het geval het in het bedrijf van oorsprong in productie wordt genomen.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2006 aan bet productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,06087 per moederdier.

 • 3 Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.

4. Legkippen

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in (het vierde kwartaal van) het kalenderjaar 2006 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,015 per legkip.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van een legkip éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra de legkip is geplaatst, of

  • b. zodra de legkip de leeftijd van 18 weken heeft bereikt.

5. Eieren

Artikel 8

 • 1 De houder van een pakstation is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2006 afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000045 per ei.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:

  • a. niet in Nederland zijn geproduceerd, of

  • b. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of

  • c. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

6. Eiproducten

Artikel 9

 • 1 De eiproductenfabrikant is over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een bestemmingsheffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00005 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.

8. Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2006.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Zoetermeer, 27 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 februari 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 13 februari 2006, nr. TRCJZ/2005/3290.

Bijlage

Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 10 van de Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2006

LEGSECTOR

grondslag heffing

heffingseenheid

heffing

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

 

O&O / Kwal

afzetbevordering

Mg bestrijding

gezondheidszorg

artikel

   

2, lid 2, a

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok- /vermeerderingspluimvee

per stuk

0,00544

0,0040800

   

0,00136

2, lid 2, b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,00044

0,00019

   

0,00025

3, lid 2, a

plaatsen eendagskuikens opfok grootmoederdieren

per stuk

0,01091

0,00275

   

0,00816

3, lid 2, b

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,01091

0,00275

   

0,00816

3, lid 2, c

plaatsen eendagskuikens opfok gebruikspluimvee

per stuk

0,00247

0,00077

   

0,00170

4, lid 2

plaatsen eendagskuikens opfok tot moederdieren

per stuk

0,01765

   

0,01765

 

5,1 en 6,2

houden moederdieren

per stuk

0,14248

0,01355

 

0,06087

0,06806

7, lid 1

houden legkippen

per stuk

0,02144

0,00710

0,00426

 

0,01008

8, lid 1

afgeleverde gesorteerde eieren

per stuk

0,0000045

0,0000045

     

9, lid 1

tot eiproduct verwerkte eieren

per kg eieren

0,00005

0,00005

     
Terug naar begin van de pagina