Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-03-2007.]
Geldend van 12-02-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van de schapen- en geitensector voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2006)

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2005 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a.

   • € 0,49 per schaap, waarvan

   • € 0,05 voor het afzetbevorderingsfonds,

   • € 0,43 voor het gezondheidszorgfonds, en

   • € 0,01 voor het kwaliteitverbeteringsfonds

   • is bestemd.

  • b.

   • € 0,41 per geit, waarvan

   • € 0,23 voor het gezondheidszorgfonds, en

   • € 0,18 voor het kwaliteitverbeteringsfonds

   • is bestemd.

  • c.

   • € 0,15 per jonge geit, waarvan

   • € 0,08 voor het gezondheidszorgfonds, en

   • € 0,07 voor het kwaliteitverbeteringsfonds

   • is bestemd.

 • 3 Van de in het tweede lid, onder a, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,03 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

 • 4 Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

  • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

  • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

  • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.

 • 5 De heffing is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat:

  • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden;

  • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2006.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Zoetermeer, 26 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 februari 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 26 januari 2006, nr. TRCJZ/2005/3317.

Terug naar begin van de pagina