Sanctieregeling Sudan 2005

[Regeling vervallen per 13-08-2014.]
Geldend van 02-05-2013 t/m 12-08-2014

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 oktober 2005, nr. DJZ/BR/1042-05, houdende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Sanctieregeling Sudan 2005)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Pb EG L 21);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1184/2005 van de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur (Pb EG L 193);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2005/411/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 30 mei 2005 met betrekking tot restrictieve maatregelen tegen Soedan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB (Pb EG L 139);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-08-2014]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Pb EG L 21).

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 4 of 5 van Verordening (EG) nr. 131/2004 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 13-08-2014]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 6 van Verordening (EG) nr. 1184/2005 van de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur.

Artikel 3

[Vervallen per 13-08-2014]

 • 1 Het is verboden om paramilitaire uitrusting en wapens, munitie, militaire voertuigen, militaire uitrusting en goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan personen, entiteiten of lichamen in Sudan, of voor gebruik in Sudan, ongeacht het land van oorsprong.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing met vooraf verleende ontheffing van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van:

  • a. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie of de Gemeenschap;

  • b. materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie of de Europese Unie;

  • c. andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die gemaakt zijn van, of uitgerust zijn met, materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Sudan; en

  • d. ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning; en

  • e. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Sudan.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Artikel 6

[Vervallen per 13-08-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina