Sanctieregeling ICTY 2005

[Regeling vervallen per 21-12-2011.]
Geldend van 15-09-2010 t/m 20-12-2011

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 oktober 2005, nr. DJZ/BR/1044-2005, houdende beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (Sanctieregeling ICTY 2005)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1763/2004 van de Raad van 11 oktober 2004 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (Pb EG L 315);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2011]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 7, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1763/2004 van de Raad van de Europese Unie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY).

  • 2 Het verbod te handelen in strijd met artikel 2 van Verordening 1763/2004 geldt niet in gevallen waarin de artikelen 3, 4, 5 of 6 van de Verordening van toepassing zijn.

Artikel 1a

[Vervallen per 21-12-2011]

  • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1763/2004 is, wat betreft de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden, bedoeld in voornoemde artikelen, de Minister van Financiën.

  • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1763/2004 is, wat betreft de vrijgave of de beschikbaarstelling van economische middelen, bedoeld in voornoemde artikelen, de Minister van Economische Zaken.

  • 3 De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1763/2004 zijn, elk voor het gebied waartoe hun competentie zich op grond van dat lid uitstrekt:

    • de Minister van Financiën;

    • de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina