Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg

[Regeling vervallen per 01-06-2008.]
Geldend van 18-11-2005 t/m 31-05-2008

Besluit van 25 oktober 2005, houdende een tijdelijke voorziening voor het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer ten behoeve van experimenten met het gebruik van informatietechnologie in de zorg (Tijdelijk besluit gebruik sofi-nummer experimenten informatietechnologie zorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 april 2005, no. JBE/1-2577989;

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2005, nr. W13.05.0140/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 oktober 2005, nr. IBE/I 2625754;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Ten behoeve van de uitvoering van door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen experimenten met het toepassen van informatietechnologie voor het uitwisselen van gegevens in de zorg kunnen de daarbij aangewezen personen en instellingen of categorieën van personen of instellingen het sociaal-fiscaalnummer gebruiken met het doel te waarborgen dat met betrekking tot de verlening, verzekering en financiële afhandeling van de zorg te verwerken persoonsgegevens op die cliënt betrekking hebben. Voorts kunnen deze personen en instellingen het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer registreren met het doel die experimenten te evalueren.

 • 2 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijst slechts experimenten, personen en instellingen als bedoeld in het eerste lid aan indien het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer met voldoende waarborgen is omkleed.

 • 3 Voor de experimenten, bedoeld in het eerste lid, gebruikt een persoon of instelling als bedoeld in het eerste lid uitsluitend een sociaal-fiscaalnummer dat:

  • a. is opgevraagd of geverifieerd bij Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. is verkregen uit de basisadministratie van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of

  • c. in het kader van de experimenten, bedoeld in het eerste lid, is verkregen van een andere persoon of instelling als bedoeld in het eerste lid.

  Ten behoeve van het opvragen of verifiëren van het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in onderdeel a, raadpleegt Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de administratie van sociaal-fiscaalnummers bij de rijksbelastingdienst of de basisadministratie van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Voorts kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer registreren met het doel de experimenten, bedoeld in het eerste lid, te evalueren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 oktober 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zeventiende november 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina