Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005

Geldend van 11-11-2005 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Het UWV is zorgdrager van de archieven van:

 • a. Bedrijfsvereniging voor de het Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen (BV25) over de periode 1949–1997;

 • b. Grafische Bedrijfsvereniging (BV8) over de periode 1934–1997.

Artikel 2

 • 1 De in artikel 1 genoemde archieven worden door het UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht.

 • 2 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen is de openbaarheid van een deel van de archiefbescheiden beperkt. De beperking vervalt 75 jaar na sluiting van de dossiers die vallen onder de volgende inventarisnummers:

  • a. 266–306 en 381–387 133 van Bedrijfsvereniging voor de het Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen;

  • b. 60 van de Grafische Bedrijfsvereniging.

Artikel 3

 • 1 Raadpleging van de archiefbescheiden, is, gelet op artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. De verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd;

  • b. De verzoeker vult hiertoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’ in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen. In de bijlage bij dit besluit is een exemplaar van het formulier opgenomen.

 • 2 Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de directeur van het Nationaal Archief het verzoek.

Artikel 4

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 5

Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 25 oktober 2005

De Raad van bestuur UWV,
de

voorzitter

,

J.M. Linthorst

Bijlage Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters:

Bezoekersnummer:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Bezig met een onderzoek naar:

Vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief:

Nummer Toegang:

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie/dissertatie/artikel in een (wetenschappelijk) periodiek/boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling):

Onder leiding van:

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

 • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

 • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de Directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

 • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de Directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

Handtekening aanvrager,

Datum:

Plaats:

Gezien en akkoord:

de Directeur Nationaal Archief,

voor deze,

Datum:

Plaats:

Terug naar begin van de pagina