Subsidieregeling extra plaatsen opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 04-11-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2005, nr. IBE/BO-2621548, houdende nadere aanduiding van activiteiten waarvoor op grond van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies subsidie wordt verleend, alsmede nadere regels dienaangaande (Subsidieregeling extra plaatsen opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. bevoegd gezag: het college van bestuur van een hogeschool die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een goedkeuring heeft verkregen om een opleiding tot advanced nurse practitioner of een opleiding tot physician assistant aan te bieden en die door genoemd ministerie hiervoor wordt bekostigd;

 • c. opleiding tot advanced nurse practitioner: een HBO-zorgmasteropleiding in de gezondheidszorg met een duur van 24 maanden;

 • d. opleiding tot physician assistant: een HBO-zorgmasteropleiding in de gezondheidszorg met een duur van 30 maanden;

 • e. buitenschoolse kosten: kosten die gemaakt worden door de zorgwerkgever in het kader van de HBO-zorgmasteropleidingen tot advanced nurse practitioner of tot physician assistant;

 • f. extra opleidingsplaatsen: een cohort van maximaal 75 opleidingsplaatsen die in september 2005 zal starten en een cohort van maximaal 75 opleidingsplaatsen die in september 2006 zal starten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De minister verstrekt in 2005 en in 2006 op aanvraag van het bevoegd gezag voor maximaal de duur van de opleiding subsidie ten behoeve van de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practitioner en tot physician assistant.

 • 2 De subsidie per student bedraagt een vast normatief bedrag van € 1750,– per maand voor maximaal de duur van de opleiding. Het bevoegd gezag dient de subsidie door te geven aan de zorgwerkgever.

 • 3 De subsidie wordt vastgesteld door vermenigvuldiging van de som van het aantal maanden per student dat de opleiding daadwerkelijk is gevolgd met het bedrag, genoemd in het tweede lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor het studiejaar 2005 dient het bevoegd gezag binnen 4 weken na publicatie van deze regeling in de Staatscourant de subsidieaanvraag in. Voor het studiejaar 2006 dient het bevoegd gezag deze aanvraag in voor 1 augustus 2006.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van het aantal op te leiden studenten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De bevoorschotting vindt plaats in gelijke maandelijkse termijnen tot 90% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag voor de subsidievaststelling worden de voorschotten verhoogd tot het bedrag berekend op basis van artikel 6, tweede lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor de cohort studenten waarvoor subsidie is verleend, die instroomt in 2005, dient het bevoegd gezag voor 1 mei 2008 voor de opleiding tot advanced nurse practice respectievelijk 1 november 2008 voor de opleiding tot physician assistant een aanvraag in voor de subsidievaststelling. Voor de cohort studenten, die in 2006 instroomt, dient het bevoegd gezag de aanvraag in voor de opleiding tot advanced nurse practice voor 1 mei 2009 respectievelijk 1 november 2009 voor de opleiding tot physician assistant.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling bestaat uit een opgave waarin het totaal aantal maanden dat een student is opgeleid vermeld wordt. Tevens wordt hierin melding gemaakt van het totaal aantal afgegeven diploma’s ten behoeve van de zorgmasteropleidingen tot advanced nurse practitioner en tot physician assistant. De vorengemelde opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat de gegevens van de opgave juist zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt aan de door de minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt.

 • 2 Het bevoegd gezag werkt mee aan de door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het subsidiebeleid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005. Zij vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling extra plaatsen opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina