Circulaire nieuwe datum loonbetaling tweede ziektejaar

Geldend van 02-11-2005 t/m heden

Circulaire nieuwe datum loonbetaling tweede ziektejaar

Met mijn circulaires van 30 juni 2005, kenmerk 2005-122392, respectievelijk van 29 augustus 2005, kenmerk 2005-212073, heb ik u geïnformeerd over (onder andere) de afspraken die met de centrales van overheidspersoneel zijn gemaakt over de doorbetaling van bezoldiging in het tweede ziektejaar.

Daarbij is aangegeven dat deze afspraken met ingang van 1 oktober 2005 hun werking zouden hebben.

Bij nader inzien blijkt het niet mogelijk deze datum te handhaven. In verband hiermede bericht ik u dat de datum van inwerkingtreding afhangt van de datum waarop de noodzakelijke wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Naar alle verwachting zal dit rond 1 december 2005 geschieden.

Over het tijdstip van inwerkingtreding zal ik u te zijner tijd, via berichtgeving aan de P&O-directies, nader informeren.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina