Verordening opslagen en bijdragen 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-01-2007.]
[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 29-01-2006 t/m 31-12-2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 oktober 2005 houdende regels ter zake van de opslagen en bijdragen voor 2006 (Verordening opslagen en bijdragen 2006)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Opslagen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Voor 2006 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, onder a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:

  a.

  natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

  € 3,35

  b.

  verenigingen en stichtingen

  € 6,70

  c.

  vennootschappen onder firma

  € 10,05

  d.

  commanditaire vennootschappen

  € 10,05

  e.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

  € 16,75

  f.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50

  € 16,75

  g.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50

  € 16,75

  h.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 33,50

  i.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 33,50

  j.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 33,50

  k.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 97,15

  l.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 97,15

  m.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 97,15

 • 2 Indien van een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdelen i en l, het maatschappelijk kapitaal dan wel het aantal werkzame personen kleiner is dan de in die voorschriften aangegeven ondergrenzen, dan geldt voor die vennootschap het bedrag van de opslag, genoemd in de onderdelen f onderscheidenlijk i.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sectoren groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.

§ 2. Bijdragen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Ingevolge artikel 54, onder b, van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt van het bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de Raad voor 2006 is opgenomen, een bijdrage geheven van:

Hoofdproductschap Akkerbouw

0,232%

Productschap Tuinbouw

0,964%

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

0,361 %

Productschap voor Zuivel

0,743%

Bosschap

0,011%

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 6

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen en bijdragen 2006.

Den Haag, 21 oktober 2005

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij besluit van 21 december 2005, nr. AV/CAM/2005/87737.

Overzicht SER opslagen handelsregisters kamers van koophandel en fabrieken
   

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

   

a.

natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

3,35

3,55

3,55

3,25

3,00

2,95

3,00

3,35

3,70

b.

verenigingen en stichtingen

6,70

7,10

7,10

6,50

6,00

5,90

6,00

6,70

7,40

c.

vennootschappen onder firma

10,05

10,65

10,65

9,75

9,00

8,85

9,00

10,10

11,10

d.

commanditaire vennootschappen

10,05

10,65

10,65

9,75

9,00

8,85

9,00

10,10

11,10

e.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

16,75

17,75

17,75

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

18,50

f.

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50

16,75

17,75

17,75

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

18,50

g.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

16,75

17,75

17,75

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

18,50

h.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

33,50

35,50

35,50

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

37,05

i.

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van 50 tot 250

33,50

35,50

35,50

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

37,05

j.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

33,50

35,50

35,50

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

37,05

k.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

97,15

102,95

102,95

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

107,40

l.

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer

97,15

102,95

102,95

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

107,40

m.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

97,15

102,95

102,95

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

107,40

Terug naar begin van de pagina