Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-01-2007.]
[Regeling vervallen per 19-07-2013.]
Geldend van 29-01-2006 t/m 18-07-2013

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 oktober 2005, houdende regels ter zake van het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden (Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006)

De Sociaal-Economische Raad,

Gelet op artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden;

Gehoord de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;

Besluit:

§ 2. Inning, afdracht en verantwoording

[Vervallen per 19-07-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 19-07-2013]

  • 1 De Rijksbelastingdienst ontvangt van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad een nominatieve opgave van de naar het oordeel van de Bestuurskamer heffingsplichtige ondernemers. De Rijksbelastingdienst doet zo spoedig mogelijk na het verstrijken van elke maand van het jaar 2006 aan de Sociaal-Economische Raad een opgave van het totaal van de in die maand verzonden heffingsaanslagen, alsmede van het totaal van de in die maand ontvangen heffingsbedragen. Tevens doet de Rijksbelastingdienst opgave van de in die maand wegens oninbaarheid afgeboekte heffingsbedragen.

  • 2 Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde maandelijkse opgave draagt de Rijksbelastingdienst het gesaldeerde bedrag aan de Sociaal-Economische Raad af.

  • 3 Na het verstrijken van het jaar 2006 legt de Rijksbelastingdienst aan de Sociaal-Economische Raad een door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gewaarmerkte rekening en verantwoording over. Deze gewaarmerkte rekening en verantwoording bevat ten minste een opgave van de ingevolge deze verordening in dat jaar verzonden heffingen, de ontvangen heffingen, gesplitst naar dat jaar en de vorige jaren, de door de Rijksbelastingdienst gemaakte uitvoeringskosten en de aan de Sociaal-Economische Raad afgedragen heffingsbedragen.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 19-07-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 19-07-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 19-07-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 19-07-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006.

Den Haag, 21 oktober 2005

De

Voorzitter

,

H.H.F. Wijffels

De

Algemeen Secretaris

,

N.C.M. van Niekerk

Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Minister van Financiën bij beschikking van 21 december 2005, nummer AV/CAM/2005/87737.

Terug naar begin van de pagina