Wet toelating zorginstellingen

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WTZi
Wtz
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0018906
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel vervreemding onroerende zaken
 2. Besluit langdurige zorg
 3. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 4. Nadere regels subsidie
 5. Nadere regels uitvoering negatief vermogen
 6. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 7. Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen
 8. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 9. Uitvoeringsbesluit WTZi
 10. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 11. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 12. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi
 13. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi (derde wijziging)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
  Artikel: 9.2
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.9
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikelen: 1, 9
 4. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 5
 5. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 6
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 7. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2021
  Artikel: 4
 9. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022
  Artikel: 4
 10. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 5
 11. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 5
 12. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel vervreemding onroerende zaken
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
  Bijlage: Inleiding
 15. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  Artikel: 1
 16. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikel: 7
 17. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 18. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 4
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Bestuursreglement van het College sanering zorginstellingen 2020
  Artikelen: 1, 3
 21. Klachtenregeling college sanering zorginstellingen
  Artikel: 1
 22. Nadere regels subsidie
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 23. Regeling Wlz-indiceerbaren
  Artikel: 1
 24. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)
  Artikel: Enig
 25. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikelen: 1, 16
 26. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 27. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2006
  Artikel: 1
 28. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
  Artikel: 1
 29. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2008
  Artikel: 1
 30. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 31. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 32. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikel: 1.1
 33. Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 1
 34. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 35. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: 1.1, 9.1
 36. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXIII
 37. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 78f
 38. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 91

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 13-06-2017 Stb. 2017, 279
t/m 01-01-2016 1) , t/m 01-01-2015 2) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 106 33674 27-05-2014 Stb. 2014, 206
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 13-12-2007 Stb. 2007, 540
t/m 01-01-2006 3) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Wijziging 09-03-2006 Stb. 2006, 152 30245 21-03-2006 Stb. 2006, 153
Nieuwe-regeling 20-10-2005 Stb. 2005, 571 27659 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 27 28994 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 6 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 10 , Artikel 11 , Artikel 12 , Artikel 13 , Artikel 19 , Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 23 , Artikel 24 , Artikel 25 , Artikel 27 , Artikel 29 , Artikel 30 , Artikel 31 , Paragraaf 1 , Artikel 32 , Paragraaf 2 , Artikel 33 , Artikel 34 , Paragraaf 3 , Hoofdstuk VI , Artikel 37 , Artikel 39 , Artikel 40 , Artikel 41 , Artikel 42 , Artikel 43 , Artikel 44 , Artikel 45 , Artikel 46 , Artikel 47 , Artikel 48 , Artikel 49 , Artikel 50 , Artikel 51 , Artikel 52 , Artikel 53 , Artikel 54 , Artikel 55 , Artikel 57 , Artikel 58 , Artikel 59 , Artikel 60 , Artikel 61 , Artikel 62 , Artikel 63 , Artikel 64 , Artikel 661)
 2. Heeft betrekking op Artikel 9 , Artikel 142)
 3. Heeft betrekking op Artikel 39 , Artikel 46 , Artikel 56 , Artikel 573)
Naar boven