Wet toelating zorginstellingen

Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WTZi
Wtz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0018906
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregel vervreemding onroerende zaken
 3. Beleidsregels WTZi 2017
 4. Besluit langdurige zorg
 5. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 6. Nadere regels subsidie
 7. Nadere regels uitvoering negatief vermogen
 8. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 9. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
 10. Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen
 11. Regeling verslaggeving WTZi
 12. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 13. Uitvoeringsbesluit WTZi
 14. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 15. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 16. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi
 17. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi (derde wijziging)
 18. Wijzigingsregeling Regeling verslaggeving WTZi (wijziging waarderingsmaatstaf vaste materiële activa)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
  Artikel: 9.2
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikelen: 1, 9
 3. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 6
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 6. Beleidsregel vervreemding onroerende zaken
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 8. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
  Bijlage: Inleiding
 9. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikel: 7
 10. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 11. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.7.1
 12. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 13. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 4
 14. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 16. Bestuursreglement van het College sanering zorginstellingen 2018
  Artikelen: 1, 3
 17. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 18
 18. Klachtenregeling college sanering zorginstellingen
  Artikel: 1
 19. Nadere regels subsidie
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 20. Regeling Wlz-indiceerbaren
  Artikel: 1
 21. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)
  Artikel: Enig
 22. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikelen: 1, 16
 23. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 24. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2006
  Artikel: 1
 25. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
  Artikel: 1
 26. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2008
  Artikel: 1
 27. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 28. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 29. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 30. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 31. Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk verlof en ontslag Bopz
  Artikel: 1
 32. Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 1
 33. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Tekst: tekst
 34. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 13
  Bijlage: 2
 35. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 36. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  Artikel: 1.2
 37. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: 1.1, 9.1
 38. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXIII
 39. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 40. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 41. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
 42. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 12.15
 43. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 33
 44. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 91
Terug naar begin van de pagina