Mandaatbesluit SenterNovem Regeling groenprojecten

[Regeling vervallen per 20-07-2007.]
Geldend van 09-11-2005 t/m 19-07-2007

Mandaatbesluit SenterNovem Regeling groenprojecten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelet op de instemming van de directeur van SenterNovem , d.d. 26 mei 2005, met nr. ZJZ0540385;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemandateerd tot het afgeven van verklaringen, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling groenprojecten, voor zover deze betrekking hebben op projecten waarvoor aanvragen ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Regeling groenprojecten bij SenterNovem moeten worden ingediend.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2007]

De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2007]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem Regeling groenprojecten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

P.L.B.A. van Geel

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina